Άρθρο 28 – Κυρώσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ν. 2251/1994 σε βάρος των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα άρθρα 20 έως 29, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 21, της παρ. 6 του άρθρου 22 και του άρθρου 23.

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να δημοσιοποιεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση επιβάλλει σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη.

3. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη διοικητική, αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που προβλέπεται σε βάρος των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων από το παρόντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία.