Άρθρο 15 – Εποπτεία

1. Οι έλεγχοι που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αναλογικοί, επαρκείς και προσαρμοσμένοι στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να θεσπίζονται ειδικότεροι κανόνες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και εξειδικεύονται θέματα ελέγχου και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ιδίως η συχνότητα και το περιεχόμενο των αναφορών που υποβάλλουν τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων προς αυτήν, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα προς τούτο αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία. Άλλως, εφαρμόζονται αναλόγως τα οικεία πεδία της αρ. 118/19.5.2017 ΠΕΕ.

3. Κάθε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων αποζημιώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων με την καταβολή σε αυτήν ετήσιου τέλους, του οποίου το ύψος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής καθορίζεται με απόφασή της. Η αποζημίωση είναι ανάλογη της δραστηριότητας κάθε ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων .

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 20:33 | ANASTASIA

  Και στο σημείο αυτό εμφανίζεται η ΤτΕ με την νοοτροπία της εποπτικής αρχής τραπεζών. Δεν μπορεί να επιβάλει τέλος για τα έξοδα, χωρίς να υπάρχει εκ του νόμου ένα έυρος τιμών

 • Το τέλος που περιγράφεται στην παράγραφο 3, για την εποπτεία, δεν υπάρχει για της ελεγχόμενες από την ΤτΕ οργανισμούς (συνεταιριστικές τράπεζες, πιστωτικοί συνεταιρισμοί, κ.α.), οπότε ήδη δημιουργείται με καλημέρα για τα ιδρύματα, ένα κόστος που οι τράπεζες δεν έχουν. Σε κάθε περίπτωση, εάν παραμείνει αυτή η διάταξη, τότε θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια το ελάχιστο και μέγιστο ύψος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκπλήξεις σε υποψήφιους επενδυτές.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:36 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 15
  Παράγραφος 2
  Ποιά η συχνότητα των αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδας;

  Παράγραφος 3
  Ποιό το ύψος των εξόδων και του ετήσιου τέλους; Ακόμη κι ως αναλογία, θα πρέπει να γραφτεί ξεκάθαρα ως ένα ποσοστό επί του ύψους της δραστηριότητας του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων. Επηρεάζεται το business plan της αίτησης.