Άρθρο 25 – Υποχρέωση διαφάνειας στους όρους συναλλαγών

1. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων συνάπτουν σύμβαση με τους δικαιούχους, στην οποία μεταξύ άλλων περιγράφονται οι όροι δανειοδότησης και ειδικότερα:
α) το επιτόκιο της μικροχρηματοδότησης, επισημαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυμαινόμενο ή συνδυασμό και των δύο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή,
β) το συνολικό κόστος της μικροχρηματοδότησης,
γ) η διάρκεια αποπληρωμής της μικροχρηματοδότησης,
δ) ο αριθμός και το ποσό των δόσεων,
ε) το περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, και το κόστος αυτών,
στ) η διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών,
ζ) το δικαίωμα καταγγελίας,
η) η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

2. Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό έχει ήδη γίνει εκταμίευση του δανείου. Στην τελευταία περίπτωση το συνολικό ποσό επιστρέφεται άτοκα στο ακέραιο εφάπαξ ταυτόχρονα με την δήλωση υπαναχώρησης αλλά ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με το αντίστοιχο διαχειριστικό κόστος.

3. Σε περίπτωση μη εξυπηρετούμενης οφειλής, το ίδρυμα μικροχρηματοδότησης εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών σύμφωνα με την αριθ. 195/1/29.7.2016 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (Β’2376 ).

  • 22 Ιανουαρίου 2019, 21:58 | Ιωάννης Κοντουλας

    Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα πρέπει να συναρτάται με τη χρονική διάρκεια της μικροχρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μειωθεί σε δύο (2) ημέρες για δάνεια μικρής χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών και εν συνεχεία να υπάρχει μια προοδευτική αύξηση της χρονικής διάρκειας.

  • 16 Ιανουαρίου 2019, 09:37 | Anastasia

    Στην παράγραφο 2 αναγράφεται: «Στην τελευταία περίπτωση το συνολικό ποσό επιστρέφεται άτοκα στο ακέραιο εφάπαξ ταυτόχρονα με την δήλωση υπαναχώρησης, αλλά ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με το αντίστοιχο διαχειριστικό κόστος.» Το κόστος αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό εκ των προτέρων.

    Συνεπώς, στην παράγραφο 1, αντί για «β) το συνολικό κόστος της μικροχρηματοδότησης» μπορεί να γραφεί «το συνολικό κόστος της μικροχρηματοδότησης, περιλαμβανομένου του τυχόν κόστους σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν και μετά την εκταμίευση.»