Άρθρο 10 – Κοινοποίηση της απόφασης για την άδεια λειτουργίας

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή της αίτησης ή, αν η αίτηση είναι ελλιπής, μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τον αιτούντα αν η αίτησή του έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση άδειας μόνο αν διαπιστώσει ότι ο αιτών δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9. Η απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται επαρκώς

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τον αιτούντα το αργότερο είκοσι (20) μέρες πριν τη λήξη της αρχικής ή μεταγενέστερης προθεσμίας των δύο (2) μηνών για τις ελλείψεις του φακέλου της αίτησής του.

3. Η απόφαση με την οποία χορηγείται άδεια λειτουργίας εκδίδεται το αργότερο εντός τετραμήνου από την υποβολή του πλήρους φακέλου στην Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • Εάν μετά το πέρας του 4μήνου η ΤτΕ δεν εκδώσει απόφαση αδείας λειτουργίας, το αιτών ίδρυμα θεωρείται ότι έχει λάβει άδεια; Μπορεί να στραφεί νομικά κατά της ΤτΕ σε περίπτωση καθυστέρησης; Σε κάθε περίπτωση, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ορθό να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να τηρείται.