Άρθρο 06 – Αιτήσεις άδειας λειτουργίας

1.Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα την Ελλάδα ιδρύονται και λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ύστερα από άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά τη λήψη της άδειας, η εταιρεία καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ σε ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

2. Για να αποκτήσει άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής στοιχεία:
α) σχέδιο καταστατικού της εταιρείας. Αν η εταιρεία ήδη λειτουργεί και προτίθεται να τροποποιήσει το σκοπό της, υποβάλλονται το αρχικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του.
β) ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή στο ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων, το μέγεθος της πραγματικής τους συμμετοχής, καθώς και στοιχεία για την καταλληλότητά τους, ενόψει της ανάγκης να εξασφαλισθεί η ορθή και συνετή διαχείριση του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων,
γ) ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που, ακόμη κι αν δεν καταλαμβάνονται από την προηγούμενη περίπτωση, ασκούν έλεγχο επί του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων, μέσω έγγραφης ή άλλης συμφωνίας ή δια κοινών πράξεων, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014,
δ) ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το οποίο δεν εφαρμόζεται το άρθρο 115 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων για τη διοίκηση του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων, των υπευθύνων χορήγησης των μικροχρηματοδοτήσεων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του ιδρύματος, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
ε) περιγραφή της οργανωτικής δομής του αιτούντος και, όπου ενδείκνυται, της σχεδιαζόμενης χρήσης αντιπροσώπων και υποκαταστημάτων, καθώς και των επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγχων αυτών τους οποίους δεσμεύεται να πραγματοποιεί ο αιτών τουλάχιστον ετησίως, και περιγραφή των διαδικασιών εξωτερικής ανάθεσης,
στ) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρεται το είδος των προβλεπόμενων προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων, με ειδική περιγραφή της τυχόν κοινωνικής αποστολής τους ,
ζ) επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνει πρόβλεψη προϋπολογισμού για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη, το οποίο καταδεικνύει την ικανότητα του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, πόρους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του,
η) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι το ίδρυμα διαθέτει το αρχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 το οποίο έχει καταβληθεί το αργότερο κατά τη στιγμή της αδειοδότησης,
θ) περιγραφή του οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης και της διαχείρισης κινδύνου, η οποία καταδεικνύει ότι το εν λόγω οργανωτικό πλαίσιο και οι μηχανισμοί είναι αναλογικοί, κατάλληλοι, ορθοί και επαρκείς,
ι) περιγραφή της πιστωτικής πολιτικής που διαθέτει ο αιτών και που ασκείται κατά περίπτωση για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου για όλες τις μορφές μικροχρηματοδότησης του άρθρου 18 και περιγραφή της πολιτικής της αξιολόγησης ποιότητας του χαρτοφυλακίου,
ια) περιγραφή εσωτερικών διαδικασιών καταγραφής και αντιμετώπισης των καταγγελιών των δικαιούχων,
ιβ) περιγραφή της διαδικασίας ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης ενός περιστατικού ασφαλείας, καθώς και των παραπόνων των πελατών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού αναφοράς περιστατικών,
ιγ) περιγραφή της διαδικασίας αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισμού και περιορισμού της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών, και ορισμό υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση και με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119),
ιδ) περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει ο αιτών ώστε να τηρεί τις υποχρεώσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 (ΕΕ L 141),
ιε) περιγραφή των διαχειριστικών συστημάτων πληροφορικής,
ιστ) διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του αιτούντος,
ιζ) αν προτίθεται να χορηγεί μικροχρηματοδοτήσεις μέσω αντιπροσώπου, όνομα και διεύθυνση αυτού και περιγραφή των μηχανισμών ελέγχου για τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του νόμου και την απρόσκοπτη άσκηση εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων έχει πλήρη ευθύνη για τις πράξεις και κάθε δραστηριότητα των αντιπροσώπων, των υποκαταστημάτων ή των επιχειρήσεων προς τους οποίους έχει γίνει εξωτερική ανάθεση.

3. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • Αν και αναφέρεται (άρθρο 3, παρ. 2β ο νόμος εφαρμόζεται στους αστικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ιδρύονται και λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας. Θεωρούμε την συγκκεριμένη νομική μορφή αρκετά περιοριστική.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 09:45 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Η παράγραφος 1 ορίζει την υποχρεωτικότητα της απόκτησης νομικής μορφής από ένα ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων.
  Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί αν αυτό αφορά μόνο σε νέα ιδρύματα διότι διαφορετικά αποκλείει τις συνεταιριστικές τράπεζες και έρχεται σε σύγκρουση με τις προβλέψεις του άρθρου 3.
  Ωστόσο, και πάλι, θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα σε Φορείς ΚΑΛΟ του Ν. 4430/2016 να δημιουργούν τα δικά τους ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων τα οποία θα μπορούν να έχουν μία άλλη νομική μορφή η οποία να καταχωρίζεται και στο μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 09:00 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Επιθυμούμε να αποσαφηνιστεί το άρθρ. 6. παρ.1 ως προς τα ακόλουθα:
  1) Η απόκτηση της νομικής μορφής ΑΕ αφορά στα νέα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων. Αν η υποχρεωτικότητα αυτής της νομικής μορφής επεκτείνεται και στα υφιστάμενα, αποκλείονται οι συνεταιριστικές τράπεζες.
  2) Να εξεταστεί η δυνατότητα ένα ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων να αποκτήσει άλλη νομική μορφή η οποία να του επιτρέπει την καταχώριση στο μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ του Ν. 4430/2016. Διαφορετικά, δεν δίνεται η δυνατότητα στους Φορείς ΚΑΛΟ να δημιουργήσουν ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

 • Θα πρέπει να διασφαλιστεί πριν την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου (κατά την διαδικασία ακρόασης στις αρμόδιες επιτροπές στην Βουλή), η ετοιμότητα και δυνατότητα της ΤτΕ να εκδώσει την περιγραφόμενη απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμέσως μετά την ψήφισή του. Δεν πρέπει να επαναληφθεί η εμπειρία του 4354/16-12-2015 για τους φορείς διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων), όπου για την έκδοση των αντίστοιχων ερμηνευτικών εγκυκλίων απαιτήθηκαν περίπου 2 χρόνια.
  Επίσης θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος «ιη) αντίγραφο της αίτησης προσχώρησης στον Ευρωπαϊκό κώδικας καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, του προβλεπόμενου εργαλείου αυτοαξιολόγησης ή την τελική πιστοποίηση, εάν αυτή έχει ήδη συντελεστεί.»

  Ακόμα τα ανωτέρω περιγραφόμενα στοιχεία, αποτελούν αποσπάσματα από τον Κώδικα Καλών Πρακτικών, κάτι που είναι ορθό και ιδιαίτερα καινοτόμο για νομοθέτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όμως να ακολουθεί και την λογική του Κώδικα, όπου για νεοσύστατα ιδρύματα, δεν είναι υποχρεωτική η κάλυψη όλων των προνοιών του κώδικα, αλλά των υποχρεωτικών και κατά ένα 80% των υπολοίπων. Παράδειγμα στην επιλογή ιε) σχετικά με την περιγραφή των διαχειριστικών συστημάτων πληροφορικής, σε μια περίοδο που η τεχνολογία αλλάξει κάθε μέρα, θα πρέπει είτε να μην υπάρχουν αυτές οι πρόνοιες είτε να υπάρχει ευελιξία στην διαχείρισή τους. Εκτιμούμε ότι το παρόν άρθρο θα πρέπει να σταματάει μέχρι το θ) εδάφιο, και τα υπόλοιπα να ελέγχονται και να αξιολογούνται κατά την πιστοποίηση του Κώδικα και από τους επενδυτές που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα ιδρύματα, περιορίζοντας το διοικητικό βάρος ελέγχου και εποπτείας.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 19:03 | Costas Stabolas

  Art 6. 2θ,ι)
  IFRS 9 standards will apply?

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 19:37 | Costas Stabolas

  Art 6 2st)
  The word «tyxon» should be eliminated from the sentence. Microcredits represent impact financing, which refer to financial services that are expected to generate measurable social, environmental and financial positive returns.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 12:48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 6
  Πρέπει να προστεθεί στη παράγραφο 2 η αίτηση ή η ίδια η πιστοποίηση με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων» (ECoGC)
  Ο κώδικας να είναι ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 11:31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 6, παράγραφος 2 στοιχείο δ :
  Οι υπεύθυνοι χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων και οι υπεύθυνοι παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να ταυτίζονται ή θα πρέπει να είναι ξεχωριστά άτομα;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 11:31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 6
  Παράγραφος 1

  Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα διέπεται από τον νέο νόμο για Ανώνυμες Εταιρίες 4548/2018;

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 00:05 | Θεοδώρα Ντουλια

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
  ΙΗ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ TΩΝΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ.