Άρθρο 30 – Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να δημιουργούνται προγράμματα χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων του παρόντος νόμου με συνεπένδυση πόρων των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι, τα είδη και ο σκοπός των παρεχόμενων προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων, οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράμματος, η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη λεπτομέρεια εφαρμογής.
2. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη λήψη άδειας λειτουργίας, διάστημα κατά το οποίο η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται, μπορεί να συμμετέχουν στα προγράμματα του παρόντος άρθρου μόνο αν έχουν λάβει πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 10:35 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Στην παράγραφος 2 πρέπει να αναφέρεται ρητά ο κώδικας σύμφωνα με τον οποίο δίνεται η πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, καθώς ο κώδικας αυτός βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα ανανέωσης της άδειας μετά την παρέλευση διετίας.

 • Εάν εντός των επομένων 2 ετών δεν λάβει κανείς πιστοποίηση;

  Το διάστημα των 2 ετών που η παρούσα δεν εφαρμόζεται, εάν προκηρυχθούν προγράμματα από το ΠΔΕ και τα λάβουν φορείς χωρίς πιστοποίηση, η οποίοι μετά το πέρας τις διετίας δεν την λάβουν τελικά, τί θα γίνει;

  Καλύτερα να αναγραφεί το παρόν άρθρο ότι μόνο πιστοποιημένα ιδρύματα μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα από το ΠΔΕ, χωρίς χρονικό περιορισμό (μπορεί κάποιος να καταφέρει να πιστοποιηθεί πριν από το πέρας της 2ετίας).

  Επίσης θα πρέπει να γίνει διόρθωση σχετική με την πιστοποίηση. Δεν παρέχεται από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:39 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 6: Επιχειρηματικές ασφαλίσεις (microinsurance) για τους δικαιούχους επιχειρηματικών προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 30
  Παράγραφος 2
  Εδώ υπάρχουν δυο διαφορετικές αναγνώσεις:
  α. Πριν την πάροδο των δύο (2) ετών ΟΛΟΙ μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και μετά την πάροδο των δύο (2) ετών μόνο όσοι έχουν πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαικής Επιτροπής για τη συμμόρφωση τους με τον Κώδικα μπορούν να συμμετάσχουν και
  β. Πριν την πάροδο των δύο (2) ετών ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να συμμετάσχει στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και μετά την πάροδο των δύο (2) ετών μόνο όσοι έχουν πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαικής Επιτροπής για τη συμμόρφωση τους με τον Κώδικα μπορούν να συμμετάσχουν.
  Πρέπει να γραφτεί πιο ξεκάθαρα.
  Ποιά από τις δύο αναγνώσεις ισχύει;