Άρθρο 23 – Διαχείριση συναλλαγών

Οι συναλλαγές εξυπηρέτησης των χορηγούμενων μικροχρηματοδοτήσεων διενεργούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

  • 23 Ιανουαρίου 2019, 09:55 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

    Προτεινόμενη αναδιατύπωση: Οι συναλλαγές εξυπηρέτησης των χορηγούμενων μικροχρηματοδοτήσεων διενεργούνται μέσω λογαριασμών πληρωμών ή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

    Τεκμηρίωση: Ο Ν 4537/2018 (ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών) που αντικατέστησε τον προγενέστερο νόμο 3862/2010, εισάγει την έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» (ήτοι Πιστωτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Πληρωμών, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος) καθώς και την έννοια του «λογαριασμού πληρωμών» που δύναται να τηρείται από οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

    Η αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό» όχι μόνο είναι περιοριστική και μη συμβατή με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αλλά συνιστά ξεκάθαρα απόπειρα προνομιακής μεταχείρισης υπέρ των Τραπεζών (Πιστωτικών Ιδρυμάτων) σε βάρος των υπολοίπων νομίμως αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι, Ιδρύματα Πληρωμών, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος). Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η αναδιατύπωση με το προτεινόμενο κείμενο.