Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

1) «Μικροχρηματοδότηση» : πιστώσεις χρηματικών ποσών ανώτατου ύψους εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό και χορηγούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
2) «Ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων» : νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9, προκειμένου να χορηγεί μικροχρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα,
3) «Πολύ μικρή οντότητα»: επιχείρηση η οποία, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης μικροχρηματοδότησης, εμπίπτει στην έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)
4) «Δικαιούχος» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 19, που είναι ο τελικός αποδέκτης της μικροχρηματοδότησης,
5) «Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες» : οι ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),
6) «Επιχειρηματικά προϊόντα μικροχρηματοδοτήσεων» : κάθε διαθέσιμης μορφής επιχειρηματικό προϊόν,
7) «Προσωπικά προϊόντα μικροχρηματοδοτήσεων» : προσωπικές πιστώσεις εκπαιδευτικού σκοπού ή παροχής για την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή στήριξης κοινωνικών και ευαίσθητων ομάδων.
8) «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» : η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης για την υποστήριξη της ίδρυσης ή ανάπτυξης πολύ μικρής οντότητας από τον δικαιούχο, στο πλαίσιο λήψης επιχειρηματικής μικροχρηματοδότησης,
9) «Ειδική συμμετοχή» : ειδική συμμετοχή κατά την έννοια του στοιχείου 33 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107).
10) «Ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων (European Code of Good Conduct for microcredit provision)», εφεξής «Κώδικας» : το σύνολο των εγκεκριμένων προτύπων, όπως δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, , για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των μικροχρηματοδοτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη λειτουργία των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και τη χρηστή διαχείριση στον τομέα της μικροχρηματοδότησης .

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 10:24 | Δήμητρα

  – Στον ορισμό της μικροχρηματοδότησης αναφέρεται ότι αφορούν σε » πιστώσεις χρηματικών ποσών ανώτατου ύψους εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό». Απαιτείται να διευκρινιστεί δεδομένου ότι με τον τρόπο που καταγράφεται εξαιρεί τα πιστωτικά ιδρύματα από το πεδίο εφαρμογής.

  – «Πολύ μικρή οντότητα»: Η πολύ μικρή επιχείρηση ή οντότητα θα πρέπει να ταυτίζεται με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και όχι με τους εγχώριους λογιστικούς/φορολογικούς νόμους, προκειμένου το πλαίσιο να είναι εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. EaSI)

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 21:37 | Ιωάννης Κοντουλας

  Θα πρέπει προς άρση αμφιβολιών να υπάρξει διατύπωση ότι το επιτόκιο δεν θα εξαρτάται από το ανώτατο δικαιοπρακτικό επιτόκιο ή το επιτόκιο υπερημερίας, αλλά θα πρέπει η εταιρία παροχής πιστώσεων να είναι σε θέση να παράσχει τεκμηρίωση σε σχέση με τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του.

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 20:07 | ANASTASIA

  Ο όρος «μικροχρηματοδότηση» δεν είναι αντιπροσωπευτικός των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 18 ως δραστηριότητες του Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων όπως τις εγγυήσεις. Κατά την άποψη μου ο όρος ¨μικροπιστώσεις» είναι ευρύτερος, παρέχει δυνατότητα επέκτασης και επικαιροποίησης προϊόντων χρηματοδοτήσεων και εμπεριέχει και τις εγγυησεις.
  Ο όρος «δικαιούχος» δεν είναι δόκιμος για δανειολήπτη. Υπονοεί δικαίωμα που δεν είναι δυνατόν να ενυπάρχει σε χρηματοδοτική συναλλαγή. Ενδεχομένως ο όρος δανειζόμενος να είναι πιο αντιπροσωπευτικός.
  Τα «προσωπικά προϊόντα μικροχρηματοδοτήσεων» κατά την γνώμη μου δεν μπορεί να είναι προίόν των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων ή τουλάχιστον να μην υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης και επιχειρηματικών και προσωπικών. Ελλοχεύει κίνδυνος μη συνετής χρήσης του κατάλληλου προίόντος για την επίτευξη του σκοπού χρηματοδότησης

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 17:23 | Ράνια Ιωσηφίδου

  Ειναι θετικό που εχει διατηρηθεί ο ορισμός της «πολύ μικρής οντότητας» σύμφωνα με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 17:01 | Ράνια

  Ειναι θετικό που εχει διατηρηθεί ως ορισμός της «Πολύ μικρής οντότητας» η έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)

 • Το ανωτέρω όριο ορίζεται σήμερα στα 25.000€ αλλά έχει ήδη ξεκινήσει η διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ για τη αναθεώρησή του, έτσι ώστε να φτάσει στα ύψος του κατακεφαλήν εισοδήματος ανά χώρα. Ως εκ τούτου προτείνουμε να ληφθεί σχετική πρόνοια για την επικείμενη αναθεώρησή του, χωρίς να απαιτείται νέα μελλοντική νομοθετική παρέμβαση. Η φράση που προτείνουμε να προστεθεί είναι «[…] (25.000) ευρώ και μέχρι του ύψους του εκάστοτε ανωτέρω ορίου από σχετικές διατάξεις ή αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

  Ακόμα, εάν θέλουμε τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης να καλύπτουν τους αποκλεισμένους από το τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει να μην υπάρχει το ανωτέρω όριο για όσους έχουν λάβει απορριπτική απάντηση σε αίτημα δανεισμού από τις τράπεζες. Για παράδειγμα στην Ολλανδία ο εκεί πάροχος μικροδανείων, εκταμιεύει αιτήματα δανεισμού μέχρι 250.000€, σε επιχειρήσεις που έχουν απορριφθεί από τις εκεί τράπεζες.

  Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 10) η φράση «όπως εκάστοτε ισχύει». Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησής του Κώδικα.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 19:44 | Costas Stabolas

  Art2. 1)
  Based on the definition, microcredits through this law does not constitute traditional bank lending. How will this definition be applied by commercial banks? (re Article 3 (3a)).

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:57 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 3
  Παράγραφος 3α/β
  Υπάρχουσες συστημικές και συνεταιριστικές τράπεζες εννοούνται στο 3α ή 3β του άρθρου 3;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:32 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 9
  Η ειδική συμμετοχή δεν αναφέρεται πουθενά αλλού στον παρών νόμο. Σε τί αφορά; Αν δεν ισχύει, να αφαιρεθεί.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:07 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 1
  Ως μη τραπεζικός δανεισμός, εξαιρούνται οι μικροχρηματοδοτήσεις από την εισφορά αλληλεγγύης;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 1
  Εφόσον δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό, εξαιρούνται οι μικροχρηματοδοτήσεις από την εισφορά αλληλεγγύης;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 1
  Εφόσον δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό, ποιό το επιτρεπόμενο από το νόμο spread ;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 4
  Δικαιούχος ορίζεται σαν ΑΦΜ τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:03 | Δημήτρης Σίμος

  Θα έπρεπε να αναφέρεται στον ορισμό καθώς και να γίνεται αναφορά στο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του Mohament Yunus που εισήγαγε πρώτος τις μικρο-πιστώσεις.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 11:49 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 1: Όριο είναι 24.999 ή 25.000
  Να δηλωθεί <= να είναι ξεκάθαρο.

  Παράγραφος 3: Ο ορισμός της πολύ μικρής οντότητας πρέπει να εναρμονίζεται με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ορισμός στην αναφορά στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α' 251) είναι διαφορετικός από ό,τι ορίζει η ΕΕ.

  Παράγραφος 6: Τί σημαίνει "κάθε διαθέσιμης μορφής"; Η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών προϊόντων απαγορεύεται από το παρόν άρθρο;

  Παράγραφος 7: Τα καταναλωτικά δάνεια να είναι ξεκάθαρο πως ΔΕΝ εμπίπτουν στα προσωπικά προϊόντα μικροχρηματοδοτήσεων.

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 00:53 | Θεοδώρα Ντουλιαα

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ » ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

 • 11 Ιανουαρίου 2019, 17:41 | Δημήτρης

  Παρατήρηση σχετικά με τον αριθμό 1 του άρθρου 2 :
  Το ποσό των 25.000,00€ να είναι η βάση και να προστεθεί ,-εφόσον απαιτείται και αποδεικνύεται για ολοκληρωμένο έργο το οποίο και θα ελεγχθεί-,το ποσό να είναι ίσο με τη συνολική δαπάνη-κόστος του έργου.Είναι σίγουρο και αποδεδειγμένο ότι για τη δημιουργία π.χ. ενός εργαστηρίου παραγωγής-τυποποίησης αγροτικών και άλλων προϊόντων ,οι δαπάνες σύμφωνα με τη νομοθεσία: α)για την κτιριακή υποδομή που απαιτείτε -εννοείται υπάρχων χώρος- β) για τον καινούργιο εξοπλισμό-γραμμή παραγωγής- γ) για επαγγελματικό αυτοκίνητο (που είναι απαραίτητο) δ) για τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τα εγχειρίδια ε)για τις δαπάνες τουλάχιστον ενός έτους νέας θέσης εργασίας, κτλ…Ας δοθεί η δυνατότητα πρώτη φορά πραγματικά να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα για να αρχίσει η ανάπτυξη!