Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

1) «Μικροχρηματοδότηση» : πιστώσεις χρηματικών ποσών ανώτατου ύψους εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό και χορηγούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
2) «Ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων» : νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 9, προκειμένου να χορηγεί μικροχρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα,
3) «Πολύ μικρή οντότητα»: επιχείρηση η οποία, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης μικροχρηματοδότησης, εμπίπτει στην έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)
4) «Δικαιούχος» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 19, που είναι ο τελικός αποδέκτης της μικροχρηματοδότησης,
5) «Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες» : οι ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),
6) «Επιχειρηματικά προϊόντα μικροχρηματοδοτήσεων» : κάθε διαθέσιμης μορφής επιχειρηματικό προϊόν,
7) «Προσωπικά προϊόντα μικροχρηματοδοτήσεων» : προσωπικές πιστώσεις εκπαιδευτικού σκοπού ή παροχής για την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή στήριξης κοινωνικών και ευαίσθητων ομάδων.
8) «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» : η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης για την υποστήριξη της ίδρυσης ή ανάπτυξης πολύ μικρής οντότητας από τον δικαιούχο, στο πλαίσιο λήψης επιχειρηματικής μικροχρηματοδότησης,
9) «Ειδική συμμετοχή» : ειδική συμμετοχή κατά την έννοια του στοιχείου 33 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107).
10) «Ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων (European Code of Good Conduct for microcredit provision)», εφεξής «Κώδικας» : το σύνολο των εγκεκριμένων προτύπων, όπως δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, , για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των μικροχρηματοδοτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη λειτουργία των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και τη χρηστή διαχείριση στον τομέα της μικροχρηματοδότησης .

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:57 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 3
  Παράγραφος 3α/β
  Υπάρχουσες συστημικές και συνεταιριστικές τράπεζες εννοούνται στο 3α ή 3β του άρθρου 3;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:32 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 9
  Η ειδική συμμετοχή δεν αναφέρεται πουθενά αλλού στον παρών νόμο. Σε τί αφορά; Αν δεν ισχύει, να αφαιρεθεί.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:07 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 1
  Ως μη τραπεζικός δανεισμός, εξαιρούνται οι μικροχρηματοδοτήσεις από την εισφορά αλληλεγγύης;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 1
  Εφόσον δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό, εξαιρούνται οι μικροχρηματοδοτήσεις από την εισφορά αλληλεγγύης;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 1
  Εφόσον δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό, ποιό το επιτρεπόμενο από το νόμο spread ;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 4
  Δικαιούχος ορίζεται σαν ΑΦΜ τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:03 | Δημήτρης Σίμος

  Θα έπρεπε να αναφέρεται στον ορισμό καθώς και να γίνεται αναφορά στο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του Mohament Yunus που εισήγαγε πρώτος τις μικρο-πιστώσεις.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 11:49 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 1: Όριο είναι 24.999 ή 25.000
  Να δηλωθεί <= να είναι ξεκάθαρο.

  Παράγραφος 3: Ο ορισμός της πολύ μικρής οντότητας πρέπει να εναρμονίζεται με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ορισμός στην αναφορά στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α' 251) είναι διαφορετικός από ό,τι ορίζει η ΕΕ.

  Παράγραφος 6: Τί σημαίνει "κάθε διαθέσιμης μορφής"; Η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών προϊόντων απαγορεύεται από το παρόν άρθρο;

  Παράγραφος 7: Τα καταναλωτικά δάνεια να είναι ξεκάθαρο πως ΔΕΝ εμπίπτουν στα προσωπικά προϊόντα μικροχρηματοδοτήσεων.

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 00:53 | Θεοδώρα Ντουλιαα

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ » ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

 • 11 Ιανουαρίου 2019, 17:41 | Δημήτρης

  Παρατήρηση σχετικά με τον αριθμό 1 του άρθρου 2 :
  Το ποσό των 25.000,00€ να είναι η βάση και να προστεθεί ,-εφόσον απαιτείται και αποδεικνύεται για ολοκληρωμένο έργο το οποίο και θα ελεγχθεί-,το ποσό να είναι ίσο με τη συνολική δαπάνη-κόστος του έργου.Είναι σίγουρο και αποδεδειγμένο ότι για τη δημιουργία π.χ. ενός εργαστηρίου παραγωγής-τυποποίησης αγροτικών και άλλων προϊόντων ,οι δαπάνες σύμφωνα με τη νομοθεσία: α)για την κτιριακή υποδομή που απαιτείτε -εννοείται υπάρχων χώρος- β) για τον καινούργιο εξοπλισμό-γραμμή παραγωγής- γ) για επαγγελματικό αυτοκίνητο (που είναι απαραίτητο) δ) για τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τα εγχειρίδια ε)για τις δαπάνες τουλάχιστον ενός έτους νέας θέσης εργασίας, κτλ…Ας δοθεί η δυνατότητα πρώτη φορά πραγματικά να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα για να αρχίσει η ανάπτυξη!

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».