Άρθρο 17 – Διοικητικά μέτρα-Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 6 έως 19, του άρθρου 21, της παρ. 6 του άρθρου 22 καθώς και του άρθρου 23, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να λαμβάνει διοικητικά μέτρα και να επιβάλλει τις κυρώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014. Για τη δημοσιοποίηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4261/2014.