Άρθρο 26 – Καταγγελίες

1. Οι δικαιούχοι και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με ισχυρισμούς για παραβάσεις των άρθρων 20 έως 29, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 21, της παρ. 6 του άρθρου 22 και του άρθρου 23, από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

2. Ανάλογα με την περίπτωση και με την επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, η αρμόδια αρχή ενημερώνει με την απάντηση της τον καταγγέλλοντα για τις προβλεπόμενες από το άρθρο 29 διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, υποβολής καταγγελιών και προσφυγής.