Άρθρο 13 – Διατήρηση άδειας λειτουργίας

Αν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που προβλέπονται κατά το άρθρο 6, το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Τράπεζα της Ελλάδος. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται οι μεταβολές για τις οποίες το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων υπέχει υποχρέωση ενημέρωσης, η διαδικασία ενημέρωσης για τις μεταβολές αυτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα- άλλως εφαρμόζεται αναλόγως η αρ. 118/19.5.2017 ΠΕΕ

  • Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την διατήρηση της άδειας λειτουργίας, να έχει ληφθεί η σχετική πιστοποίηση του Κώδικα Καλών Πρακτικών για τις Μικροπιστώσεις, εντός 2 ετών από την λήψη της άδειας λειτουργίας από την εποπτεύουσα αρχή. Εάν δεν ληφθεί η σχετική πιστοποίηση, τότε η άδεια λειτουργίας θα πρέπει να ανακαλείται. Επίσης θα πρέπει να ακολουθούνται οι όποιες διαδικασίες επικαιροποίησης, της εν λόγω πιστοποίησης, μετά την πρώτη λήψη.

  • 18 Ιανουαρίου 2019, 11:42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

    Άρθρο 13
    Η αρχική άδεια λειτουργίας τί διάρκεια έχει; Αορίστου χρόνου;