Άρθρο 21 – Απαγορεύσεις

1. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων απαγορεύεται να ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) να προσελκύουν από το κοινό καταθέσεις,
β) να εκδίδουν ομόλογα, εκτός από τα ομόλογα που εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών,
γ) να λειτουργούν με ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από εκείνα που σχετίζονται με την πιστωτική δραστηριότητα ή εκείνα που είναι απαραίτητα για την επαρκή λειτουργία της οντότητας,
δ) να χορηγούν πιστώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από την πώληση ή την αγορά των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων,
ε) να χορηγούν πιστώσεις, με αντάλλαγμα από τον δικαιούχο την αγορά ή/και αποδοχή υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με τη μικροχρηματοδότηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες,
στ) να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων,

2. Σε περίπτωση κατά την οποία τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ασκούν και άλλη δραστηριότητα, αυτά οφείλουν να διασφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου κάθε δραστηριότητας με την τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας για κάθε μία από αυτές.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 10:21 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  να διευκρινιστεί ότι οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για Πιστωτικά Ιδρύματα

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 09:08 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

  Προτεινόμενες προσθήκες στην παρ. 1:
  ζ) να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα και να παρέχουν συναφείς με αυτό υπηρεσίες,
  η) να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών του ν. 4537/2018 που δεν σχετίζονται με τη μικροχρηματοδότηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες

  Τεκμηρίωση: Δεδομένου ότι το άρθρο προβλέπει εξαιρούμενες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, κρίνεται απαραίτητη για λόγους πληρότητας και σαφήνειας η προσθήκη απαγόρευσης δραστηριοτήτων που επιφυλάσσονται στους υπολοίπους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του Ν 4537/2018 (ήτοι, Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος) και οι οποίες επίσης υπόκεινται σε εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

  Προτεινόμενη αναδιατύπωση της παρ. 2: Σε περίπτωση κατά την οποία τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ασκούν και άλλη δραστηριότητα δυνάμει προηγούμενης έγκρισης και άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτά οφείλουν να διασφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου κάθε δραστηριότητας με την τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας για κάθε μία από αυτές.

  Τεκμηρίωση: Η υφιστάμενη διατύπωση είναι ασαφής. Προς άρση της ασάφειας κρίνεται απαραίτητη η προτεινόμενη προσθήκη διότι οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν θα υπάγεται ρητά σε εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, δημιουργεί σύγχυση και δυσκολεύει τον έλεγχο συμμόρφωσης από τα αρμόδια εποπτικά όργανα.

 • Η παράγραφος 2 πρέπει να διαγραφεί, καθώς προκαλεί σύγχυση. Εάν για παράδειγμα ένα αδειοδοτημένο ίδρυμα αποφασίσει να παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες, με την τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας καλύπτεται το πρόβλημα; Για να μην δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα εποπτείας, τα ιδρύματα πολύ απλά δεν θα πρέπει να προβαίνουν στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 ενέργειες και να αποτελούν ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα, ακόμα και εάν αποτελούν επενδυτικές πρωτοβουλίες υφιστάμενων εταιρειών.