Άρθρο 14 – Λογιστική και υποχρεωτικός έλεγχος , λοιπές υποχρεώσεις διαφάνειας και εχεμύθειας

1. Οι διατάξεις του πδ 367/1994 (Α΄ 200), του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) και του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 243), εφαρμόζονται αναλόγως στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

2. Αν δεν εξαιρούνται σύμφωνα με το ν. 4308/2014, το ν. 4403/2016 και, κατά περίπτωση, το πδ 367/1994, οι ετήσιοι και οι ενοποιημένοι λογαριασμοί των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με το ν. 4449/2017 (Α΄ 7) .

3.Για τους σκοπούς της εποπτείας, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων παρέχουν χωριστά λογιστικές πληροφορίες για τις μικροχρηματοδοτήσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται σε έκθεση ελεγκτή. Η εν λόγω έκθεση εκπονείται, ανάλογα με την περίπτωση, από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.

4. Οι υποχρεώσεις του άρθρου 55 του ν. 4261/2014 εφαρμόζονται αναλόγως στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων όσον αφορά τις δραστηριότητες χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων.

5.Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων τηρούν σε ετήσια βάση επικαιροποιημένα στοιχεία για τους ακόλουθους δείκτες: αριθμό ενεργών δανειοληπτών, αριθμό και αξία χορηγηθέντων και ανεξόφλητων δανείων, αξία του τρέχοντος , του ακαθάριστου και του ενεργού χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο επισφάλειας για τριάντα (30) ημέρες και τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.