Άρθρο 09 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας

1. Οντότητες, οι οποίες σκοπεύουν να χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις, υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ως ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων πριν αρχίσουν τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων. Η άδεια χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 6, εγκατεστημένα εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Άδεια λειτουργίας χορηγείται, αν οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πληρούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και αν η Τράπεζα της Ελλάδος, έπειτα από διεξοδική εξέταση της αίτησης, καταλήξει σε ευνοϊκή συνολική αξιολόγηση.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνο αν, ενόψει της ανάγκης να εξασφαλιστεί ορθή και συνετή διαχείριση, διαπιστώσει ότι:
α) το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων είναι σε θέση να συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
β) τα πρόσωπα των περίπτ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 έχουν καλή φήμη, επαρκή γνώση, ικανότητες και εμπειρία να ασκούν την αρμοδιότητά τους και πληρούν τα κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητάς τους,
γ) το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων διαθέτει άρτιο οργανωτικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες του άρθρου 18 και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του άρθρου 20, το οποίο περιλαμβάνει σαφή οργανωτική δομή με σαφείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει,
δ) το επιχειρηματικό σχέδιο παραθέτει αναλυτικά τις προγραμματισμένες δράσεις του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων, τη στρατηγική του, και τους στόχους του,
ε) το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών,
στ) δεν υφίστανται επαγγελματικές ή συγγενικές σχέσεις μεταξύ των προσώπων των περίπτ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων, τα οποία κατέχουν υψηλά πολιτικά αξιώματα ή υψηλές διοικητικές θέσεις στην αρμόδια αρχή, ώστε να παρεμποδίζεται η αποτελεσματική διεξαγωγή της εποπτείας της.

4. Για τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιολόγησης των προσώπων των περίπτ. β’, γ΄ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6, και τον έλεγχο των προϋποθέσεων των λοιπών περίπτ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως η υπ’ αρ. 118/19.5.2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (Β΄1764)

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 09:13 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Δίνεται μεγάλη διακριτική ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, καθώς δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια τα προαπαιτούμενα ή τουλάχιστον με τρόπο που να δεσμεύει σε συγκεκριμένα ελεκγτικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  -καλή φήμη, επαρκή γνώση
  – επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 09:54 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Η παράγραφος 3 του αρθρ. 9 δίνει μεγάλη διακριτική ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδας να αποφασίσει για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, ακθώς δεν προσδιορίζονται με σαφή τρόπο που να παραγάγει ελγκτικά αποτελέσματα τα κάτωθι (ενδεικτικά):
  καλή φήμη, επαρκή γνώση
  επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου

  Προτείνουμε να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

 • Θα πρέπει να προστεθεί στο δ) «η κοινωνική και περιβαλλοντική τους πολιτική». Αυτές οι πολιτικές είναι πλέον βασικές προϋποθέσεις στον αναθεωρημένο Κώδικα Καλών Πρακτικών και αποτελούν βασικά σημεία των χρηματοδοτικών εργαλείων της επόμενης περιόδου.