Άρθρο 24 – Διαφήμιση και εμπορική προώθηση- Τυποποιημένες πληροφορίες στην προώθηση προϊόντων

1. Οι διαφημιστικές και εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με την γενική πολιτική μικροχρηματοδότησης και τις χορηγούμενες μικροχρηματοδοτήσεις δεν πρέπει να είναι αθέμιτες, ασαφείς και παραπλανητικές και πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 9θ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191). Ειδικότερα, απαγορεύονται οι διατυπώσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν ψευδείς προσδοκίες στον δικαιούχο όσον αφορά στη διαθεσιμότητα ή το κόστος της μικροχρηματοδότησης

2. Κάθε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων διαφημίζει τις χορηγούμενες μικροχρηματοδοτήσεις που διαθέτει, παρέχοντας τις ακόλουθες τυποποιημένες πληροφορίες κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και ευδιάκριτο:
α) το επιτόκιο της μικροχρηματοδότησης, επισημαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυμαινόμενο ή συνδυασμό και των δύο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή,
β) το συνολικό κόστος της μικροχρηματοδότησης,
γ) τη διάρκεια αποπληρωμής της μικροχρηματοδότησης,
δ) τον αριθμό και το ποσό των δόσεων,
ε) το περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και το κόστος τους ως ποσοστό επί του συνολικού ύψους της χρηματοδότησης.

3. Οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου εξειδικεύονται με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το οποίο ακολουθείται σε όλα τα στάδια της προώθησης του προϊόντος. Η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της, θεσπίζει κριτήρια για τον καθορισμό αντιπροσωπευτικού παραδείγματος.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 έως 9θ του ν. 2251/1994.

  • Εδώ θα πρέπει να προστεθεί η υποχρέωση ενημέρωσης με αναλυτικά παραδείγματα ανά ύψος δανείου, όπως ορίζει και ο Κώδικας. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να είναι ορθές και απαραίτητες, αλλά κρύβουν την συνολική εικόνα. Επίσης το εδάφιο ε) για το κόστος των υπηρεσιών υποστήριξης ως ποσοστό, δεν έχει νόημα. Το συνολικό καθαρό κόστος έχει.