Άρθρο 12 – Μητρώο Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήσεων

1. Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος τηρείται μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, οι αντιπρόσωποί τους στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και τα υποκαταστήματά τους τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος με βάση την οικεία νομοθεσία.

2. Το μητρώο προσδιορίζει τις μορφές μικροχρηματοδοτήσεων του άρθρου 18 για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στο ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό, προσβάσιμο ηλεκτρονικά και ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το μητρώο για κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας.