Άρθρο 03 – Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται :
α) στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων στους δικαιούχους, και
β) σε εταιρείες που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, με την επιφύλαξη της περίπτ. α και β της παρ. 3, που αμφότερες αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 .

2. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε:
α) οντότητες με αντικείμενο την παροχή δανείων σε μετρητά έναντι ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων (ενεχυροδανειστήρια),
β) αστικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986 (Α΄196), πέραν αυτών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα,

3. Τα κεφάλαια Γ και Δ εφαρμόζονται και στους εξής φορείς:
α) τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014,
β) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια του στοιχείου 22 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί να ασκούν τη δραστηριότητα της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου,
γ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
δ) στο ΕΤΕΑΝ.

  • Η ίδρυση υποκαταστήματος εταιρείας που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος, θα απαιτήσει τα ίδια δικαιολογητικά και κεφάλαια που θα απαιτηθούν από τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ιδρύματα; Το άρθρο 9 αναφέρει ότι « Η άδεια χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 6, εγκατεστημένα εντός της ελληνικής επικράτειας». Το θέμα απαιτεί αποσαφήνιση, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες του εξωτερικού (με μικρότερες προϋποθέσεις ιδίων κεφαλαίων στην χώρα έδρας, προνοιών του Κώδικα Καλών Πρακτικών, κ.α.)