Άρθρο 03 – Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται :
α) στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων στους δικαιούχους, και
β) σε εταιρείες που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, με την επιφύλαξη της περίπτ. α και β της παρ. 3, που αμφότερες αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 .

2. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε:
α) οντότητες με αντικείμενο την παροχή δανείων σε μετρητά έναντι ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων (ενεχυροδανειστήρια),
β) αστικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986 (Α΄196), πέραν αυτών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα,

3. Τα κεφάλαια Γ και Δ εφαρμόζονται και στους εξής φορείς:
α) τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014,
β) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια του στοιχείου 22 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί να ασκούν τη δραστηριότητα της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου,
γ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
δ) στο ΕΤΕΑΝ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».