Άρθρο 07 – Έλεγχος συμμετοχής

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («υποψήφιος αγοραστής») το οποίο, μεμονωμένα ή με από κοινού δράση με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50%, ή ώστε το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση («προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής»), οφείλει, πριν από την απόκτηση, να γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος της συμμετοχής που θα προκύψει από τη μεταβολή αυτή, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 9.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου μπορεί να μην επιτρέψει την εν λόγω απόκτηση, αν υπό το πρίσμα της ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνετούς διοίκησης του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων κρίνει αιτιολογημένα ως ακατάλληλα οποιαδήποτε από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ή κρίνει ότι η πρόταση απόκτησης ειδικής συμμετοχής υποκρύπτει ή αποσκοπεί στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ αν επιτρέψει την απόκτηση της ειδικής συμμετοχής μπορεί να ορίσει προθεσμία ή να θέσει όρους για την εφαρμογή της.

  • Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την δυνατότητα χρηματοδότησης – συνεργασίας των ιδρυμάτων μέσω από πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης (π.χ. http://www.kiva.org, http://www.mintos.org). Καθώς τέτοια σχήματα υπάρχουν ήδη στο εξωτερικό, υπάρχει Κοινοτικός Κανονισμός στο στάδιο της τελικής έγκρισης από το ECOFIN, για την ανάπτυξη κοινού θεσμικού πλαισίου σε όλη την Ευρώπη, οπότε δεν πρέπει το παρόν νομοσχέδιο να περιορίσει τα αδειοδοτημένα ιδρύματα να αντλήσουν πόρους από την αγορά, από νέα εργαλεία που έρχονται.

    Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για επενδύτες εκτός ΕΕ, να χορηγηθούν τα ίδια προνόμια της χορήγησης golden visa για επενδύσεις πάνω από 250.000, όπως προβλέπεται σε συμμετοχές σε venture capital.