Άρθρο 44 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη στελέχωση της γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Η στελέχωση της γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με μετάθεση ή απόσπαση, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων δικαστικών υπαλλήλων και απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση του αρχαιότερου κατά την παρ. 4 του άρθρου 10 αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, για διάρκεια τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να διακοπεί πρόωρα ή να ανανεωθεί για ίσο χρόνο με την ίδια διαδικασία, μέχρι τρείς (3) φορές. Οι αιτήσεις μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τον φάκελο δικαιολογητικών υποβάλλονται στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ύστερα από πρόσκληση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ανωτέρω Γραφείου.