Άρθρο 14 Γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

1. Συγκροτείται γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους και συστήνονται, πέραν των υπαρχουσών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γραμματέων, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου Πληροφορικής και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων.
2. Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της παρ. 1 πρέπει να έχουν πιστοποιημένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής τουλάχιστον γλώσσας και άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Oι υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ πρέπει να έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η πιστοποιημένα καλή γνώση μιας άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεκτιμάται.
3. Η στελέχωση της γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με μετάθεση ή απόσπαση, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων δικαστικών υπαλλήλων και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση του αρχαιότερου κατά την παρ. 4 του άρθρου 10 αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, για διάρκεια τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να διακοπεί πρόωρα ή να ανανεωθεί για ίσο χρόνο με την ίδια διαδικασία, μέχρι τρεις (3) φορές. Οι αιτήσεις μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τον φάκελο δικαιολογητικών υποβάλλονται στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ύστερα από πρόσκληση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ανωτέρω Γραφείου.
4. Καθήκοντα προϊσταμένου της γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων ασκεί δικαστικός υπάλληλος ΠΕ, με βαθμό Α΄, απόφοιτος νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών, ο οποίος ορίζεται με πράξη του ανωτέρω Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η θέση του προϊσταμένου αντιστοιχεί σε θέση προϊσταμένου Τμήματος για όλες τις συνέπειες και η θητεία του λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη.
5. Ο χρόνος της απόσπασης των δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία προέρχονται. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις κάθε φύσης αποδοχές τους βαρύνει την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

  • 11 Φεβρουαρίου 2021, 15:51 | Δημήτριος Ζημιανίτης-Ευρωπαίος Εισαγγελέας

    Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι αποσπώμενοι κ.λπ. δικαστικοί γραμματείς για τη στελέχωση του Γραφείου ΕΕΕ, απασχολούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Γραφείου αυτού, ενόψει των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων κ.λπ. του Κανονισμού EPPO, από τον οποίο δεν είναι επιτρεπτό να έχουν πρόσβαση στα εμπιστευτικού χαρακτήρα καταχωριζόμενα και τηρούμενα στο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεών του (CMS) μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα. Ακόμη και η καταχώριση των στοιχείων των υποθέσεων αρμοδιότητας EPPO εκ μέρους των δικαστικών γραμματέων στο CMS, δεν δικαιολογεί την πρόσβασή τους στις υποθέσεις.