Άρθρο 43 Εξουσιοδοτική διάταξη για την κατανομή των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) ανά βαθμό δικαιοδοσίας

Μετά από τη διαβούλευση της παρ. 1 του άρθρου 11, ο αριθμός των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων κατανέμεται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.