Άρθρο 4 Προσόντα υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα

1. Κάθε υποψήφιος για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα απαιτείται, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και κατά τον χρόνο του διορισμού του:
α. Να κατέχει τον βαθμό τουλάχιστον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών έως και αυτόν του Εισαγγελέα Εφετών. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών πρέπει να έχει συμπληρώσει πέντε (5) τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτό,
β. να έχει τη δυνατότητα υπηρέτησης στην εθνική Εισαγγελική Αρχή επί εννέα (9) τουλάχιστον έτη μέχρι την αποχώρησή του λόγω του ορίου ηλικίας της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος.
2. Κάθε υποψήφιος, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού του, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να μην του έχει επιβληθεί τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πειθαρχική ποινή ανώτερη της επίπληξης και να μην εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική αγωγή,
β. να μην συντρέχει στο πρόσωπο του κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περ. δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35), καθώς και να μην εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για έγκλημα της περ. ε’. Το άρθρο 38 του εν λόγω Κώδικα για άρση ή μη του ανωτέρω κωλύματος εφαρμόζεται αναλόγως,
γ. να διαθέτει σχετική πρακτική εμπειρία στις έρευνες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στη διεθνή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις από προϋπηρεσία σε όργανα, οργανισμούς, μονάδες ή επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς οργανισμού, στους σκοπούς των οποίων εντάσσεται η έρευνα, η δίωξη ή η διεθνής δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ιδίως οικονομικού εγκλήματος,
δ. να κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, στις ποινικές επιστήμες, στην εγκληματολογία, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στις οικονομικές επιστήμες ή σε άλλο συναφή τομέα, και
ε. να έχει πιστοποιημένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1) της αγγλικής τουλάχιστον γλώσσας.

 • 17 Φεβρουαρίου 2021, 20:02 | Ιωάννης Τριανταφυλλίδης – Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών

  Αναφορικά με το στοιχείο δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 «να κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, στις ποινικές επιστήμες, στην εγκληματολογία, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στις οικονομικές επιστήμες ή σε άλλο συναφή τομέα» θα ήταν σκόπιμο να διατυπωθεί ως εξής:» να κατέχει τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, στις ποινικές επιστήμες, στην εγκληματολογία, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στις οικονομικές επιστήμες ή σε άλλο συναφή τομέα. Η κατοχή κάθε τίτλου σπουδών στους ανωτέρω τομείς συνεκτιμάται.». Ειδικότερα στις οικονομικές επιστήμες και τυχόν και σε άλλους συναφείς τομείς με τους ανωτέρω ενδέχεται να υπάρξουν υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι μάστερ αλλά πτυχίου, ήτοι βασικού τίτλου σπουδών που πιστοποιεί ευρύτερη γνώση του μάστερ καθώς στις προπτυχιακές σπουδές τετραετούς υποχρεωτικής φοίτησης ο φοιτητής διδάσκεται όλη την ύλη της επιστήμης που σπουδάζει και εξετάζεται υποχρεωτικά σ’ αυτή (συνήθως 40-50 μαθήματα), όπως επίσης για τη λήψη του πτυχίου συνήθως απαιτείται, ιδίως στις οικονομικές επιστήμες, η συγγραφή επιστημονικής εργασίας, η λεγόμενη «πτυχιακή εργασία», αντίθετα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε πολλά από τα οποία πλέον εισάγεται ο φοιτητής χωρίς εξετάσεις με απαραίτητο προσόν την κατοχή πτυχίου και παράλληλη υποχρέωση πληρωμής διδάκτρων, τα οποία διαρκούν ένα -ως επί το πλείστον- έως δύο χρόνια, επιλέγονται για διδασκαλία και εξέταση κάποια λίγα από τα μαθήματα του πτυχιακού προγράμματος σπουδών (συνήθως από 6 έως 8 μαθήματα), στα οποία γίνεται εμβάθυνση, και είναι υποχρεωτική η συγγραφή μια επιστημονικής εργασίας, της λεγόμενης «διπλωματικής εργασίας», χωρίς όμως αυτή η εξειδίκευση του μάστερ να μπορεί να συγκριθεί με τη σφαιρική γνώση του επιστημονικού αντικειμένου που πιστοποιεί η κατοχή του πτυχίου, ιδίως εάν ο μεταπτυχιακός διπλωματούχος είναι πτυχιούχος άλλου κλάδου σπουδών. Έτσι για παράδειγμα ενώ ο νομικός που έχει μάστερ ενός χρόνου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) δεν έχει καλύτερη γνώση της επιστήμης της διοίκησης από τον κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με την παραπάνω διατύπωση του στοιχείου δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 το πτυχίο του δεν θα ληφθεί υπόψη διότι είναι πτυχίο και όχι μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθεί η ως άνω διατύπωση προκειμένου να συμπεριλάβει όλους τους τίτλους σπουδών στους ανωτέρω τομείς που έχουν αναγνωριστεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Επιπλέον φρονώ ότι η σε βάθος γνώση όλων των ανωτέρω επιστημονικών τομέων (ποινικών επιστημών, εγκληματολογίας, ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνούς δικαίου, οικονομικών ή χρηματοοικονομικών επιστημών) θα είναι απαραίτητη και σε κάθε περίπτωση πολύτιμη για την επιτέλεση των συγκεκριμένων ιδιαίτερων εισαγγελικών καθηκόντων, γι΄αυτό είναι σκόπιμο να συνεκτιμάται η πιστοποιημένη γνώση όλων αυτών των επιστημονικών κλάδων και κάθε τίτλος σπουδών στους συγκεκριμένους τομείς να συνεκτιμάται αυτοτελώς για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου διότι εάν κάποιος υποψήφιος έχει πιστοποιημένη γνώση σε περισσότερα του ενός από αυτά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι δεν συνεκτιμώνται όλα αλλά ένα ως προσόν. Γι’ αυτό πρέπει να προστεθεί ότι η κατοχή κάθε τίτλου σπουδών στους ανωτέρω τομείς συνεκτιμάται.

 • 11 Φεβρουαρίου 2021, 19:44 | Κώστας Δημητρίου

  1) ως προσόν θα πρέπει να απαιτείται γνώση δύο ξένων γλωσσών -> της αγγλικής & μίας ακόμα από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
  2) ως απαραίτητο προσόν θα πρέπει να είναι & η άσκηση τουλάχιστο 8 ετών δικηγορίας

 • 11 Φεβρουαρίου 2021, 15:12 | Δημήτριος Ζημιανίτης-Ευρωπαίος Εισαγγελέας

  Στο άρθρο 28 § 4 του Κανονισμού EPPO προβλέπεται ότι ο εποπτεύων Ευρωπαίος Εισαγγελέας δύναται να διεξαγάγει έρευνα επί δεδομένης υπόθεσης προσωπικά, λαμβάνοντας προσωπικά τα αναγκαία μέτρα έρευνας…, είτε δίνοντας σχετικές εντολές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του (…). Με την αυτή νομική βάση προβλέπεται, περαιτέρω, στο άρθρο 60 § 4 του Κανονισμού Διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Internal Rules of Procedure, Απόφαση του Συλλογικού Οργάνου 3/2020) ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί, επίσης, να εκπροσωπείται από τον εποπτεύοντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα στις διαδικασίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, πέραν του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα που είναι ο κανόνας (άρθρο 60 § 1 IRP).
  Στο παρόν σχέδιο νόμο δεν γίνεται καμμία μνεία των δικονομικών αρμοδιοτήτων αυτών του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ενόψει, όμως, της δικονομικής εμβέλειας των διατάξεων αυτών και της σημασίας τους στο ισχύον εθνικό ποινικο-δικονομικό σύστημα, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν είτε στο άρθρο αυτό, ως «αρμοδιότητες» του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, είτε με σχετική αναφορά στον ΚΠΔ (Βλ. συναφές σκεπτικό μας, σε σχόλιο υπό το άρθρο 12 του παρόντος σχεδίου νόμου).

 • 11 Φεβρουαρίου 2021, 13:36 | Δημήτριος Ζημιανίτης- Ευρωπαίος Εισαγγελέας

  θα πρέπει να προστεθούν ως προσόντα ή -έστω- ως συνετκιμώμενα στοιχεία, για την επιλογή του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οι δημοσιεύσεις σημαντικού αριθμού μελετών σε έγκυρα νομικά περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με αντικείμενο το εγχώριο, διασυνοριακό ή διεθνές, ηλεκτρονικό και μη, οικονομικό έγκλημα (όπως ήταν σε προηγούμενη εκδοχή του σχεδίου νόμου), ενώ στην παρούσα μορφή του διατηρείται αυτή η απαίτηση αποκλειστικά για την επιλογή των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ). Αυτό είναι οξύμωρο, διότι ενώ για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που απαιτεί υψηλά προασόντα δεν απαιτούνται τα πιο πάνω, ούτε ως συνεκτιμώμενα, απαιτούνται για τους ΕΕΕ, για τους οποίους όμως, από τον Κανονισμό EPPO δεν απαιτούνται ομοίως υψηλά προσόντα.