Άρθρο 39 Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του διοικητικού εφετείου Αθηνών

Το άρθρο 34 καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης που έχουν ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν συζητηθεί, οι οποίες διαβιβάζονται στα κατά τόπο αρμόδια διοικητικά εφετεία με πράξεις των Προέδρων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή των Προέδρων που διευθύνουν τα δικαστήρια.