Άρθρο 16 Ανακριτικές πράξεις – Ισχύς απορρήτων

1. Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς δύνανται να διατάσσουν ή να ζητούν αρμοδίως αιτιολογημένα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας:
α) τα μέτρα των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού 2017/1939, με την εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, όταν ερευνάται αδίκημα της καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23, καθώς και τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 25 του εν λόγω Κανονισμού, σε συνδυασμό με τα άρθρα 21 έως 26 του ν. 4689/2020 (Α΄103), υπό τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις εγγυήσεις που διατάσσουν ή ζητούν τα αντίστοιχα μέτρα οι Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος. Κατ’ εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Κανονισμού 2017/1939, ειδικά για την προσκόμιση των εκτός εξαίρεσης δεδομένων επικοινωνίας της περ. γ΄ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και την πρόσβαση σε αυτά τηρούνται οι διαδικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2225/1994 (Α΄121), σε συνδυασμό με το άρθρο 265 Κ.Π.Δ. περί κατάσχεσης ψηφιακών δεδομένων.
β) κατ’ εφαρμογή του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 30 του Κανονισμού 2017/1939 το μέτρο της περ. ε΄ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, όταν ερευνάται αδίκημα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο τιμωρείται με ποινή κάθειρξης, υπό τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις εγγυήσεις που διατάσσουν ή ζητούν το αντίστοιχο μέτρο οι Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2225/1994, καθώς και με το άρθρο 36, το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 και των παρ. 2 έως 6 του άρθρου 254, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 255 του Κ.Π.Δ.,
γ) το μέτρο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του Κανονισμού 2017/1939, όταν ερευνάται αδίκημα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο τιμωρείται με ποινή κάθειρξης, υπό τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις εγγυήσεις που διατάσσουν ή ζητούν το αντίστοιχο μέτρο οι Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και των παρ. 2 έως 6 του άρθρου 254, του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 255 του Κ.Π.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του ν. 2145/1993 (Α΄88).
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του Κανονισμού 2017/1939, για τη νομική δέσμευση από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου ορισμένων κατηγοριών προσώπων ή επαγγελματιών ισχύει έναντι του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα, ό,τι ισχύει έναντι των Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Π.Δ..