Άρθρο 11 Αριθμός και καθεστώς απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

1. Ο αριθμός και το καθεστώς απασχόλησης, ως πλήρους ή μερικής, των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως αρμόδιας εθνικής αρχής σύμφωνα με την περ. α’ του άρθρου 19, η οποία εκδίδεται μετά το πέρας της διαβούλευσής του με τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού 2017/1939. Ο αριθμός των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων δύναται να τροποποιηθεί, αν μεταβληθούν ουσιωδώς ο όγκος απασχόλησης και οι εν γένει συνθήκες, με την ίδια διαδικασία, λαμβανομένων υπόψη των ορίων του ετήσιου κονδυλίου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2. α. Μετά από τη διαβούλευση της παρ. 1, ο αριθμός των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων κατανέμεται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
β. Οι ΕΕΕ, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, εφόσον δεν κωλύονται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ασκούν παράλληλα καθήκοντα εθνικού εισαγγελέα, ενημερώνοντας σχετικά τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Κανονισμού 2017/1939.