Άρθρο 17 Συνδρομή άλλων αρχών

1. Οι Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος, οι εθνικοί εισαγγελείς, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης παρέχουν στους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, στο πλαίσιο του Κανονισμού 2017/1939 και του εθνικού δικαίου, κάθε στοιχείο ή πληροφορία, που τους ζητείται και κάθε άλλη συνδρομή. Την ίδια υποχρέωση έχει και κάθε λειτουργός ή υπάλληλος, καθώς και οι υπηρεσίες, οι μονάδες ελέγχου και ερευνών, τα σώματα, οι επιτροπές και οι αρχές, διοικητικές, ελεγκτικές, αστυνομικές και εν γένει διωκτικές, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών και των υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων, των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, στο πλαίσιο των ερευνών και διώξεων που διενεργούν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συνεπικουρούν:
α) Με παροχή επιστημονικής υποστήριξης και τεχνικών συμβουλών ή με διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης οι επιθεωρητές – ελεγκτές που υπηρετούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι στην Ε.Α.Δ. ή οι επιθεωρητές και ελεγκτές υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν επίσης ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, στους φορείς και υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς, που συμμετέχουν στο Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ) του άρθρου 103 του ν. 4622/2019. Οι ανωτέρω ορίζονται από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ. και τον Πρόεδρο του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας, μετά από παραγγελία του αρμόδιου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα. Απαραίτητα τυπικά προσόντα για την επιλογή των ανωτέρω υπαλλήλων αποτελούν η κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, η οκταετής συνολική πραγματική υπηρεσία στον δημόσιο τομέα, η εξειδίκευση ή η κατ’ αντικείμενο και τομέα απασχόληση σε θέματα οικονομικών εγκλημάτων, ιδίως ηλεκτρονικών, φορολογικών, τελωνειακών, διαφθοράς, ευρωαπάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ή σε ειδικότερα ζητήματα, για τα οποία ζητείται η συνδρομή, καθώς και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής τουλάχιστον γλώσσας. Η κατοχή του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α’ 296) πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας συνεκτιμάται.
β) Ύστερα από παραγγελία τους, οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκείνοι των ιδιαιτέρων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχων των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4622/2019, που εξακολουθούν να λειτουργούν εκτός της Ε.Α.Δ. και του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., ενώ όσον αφορά στην Α.Α.Δ.Ε ισχύει για τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, ό,τι προβλέπεται για τους Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 35 του Κ.Π.Δ., προκειμένου να διεξαχθεί προκαταρκτική εξέταση από υπαλλήλους της.