Άρθρο 27 Προαγωγή εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως δικαστικών Λειτουργών

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35) προστίθεται εδάφιο και το άρθρο 62 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 62
Προαγωγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας

1. Σε πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας προάγεται κατ’ εκλογή εισηγητής με επτά έτη υπηρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του ως δόκιμου εισηγητή. Μετά από τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών υπηρεσίας στον βαθμό και εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση παρέδρου, ο εισηγητής κρίνεται προς προαγωγή. Εάν κριθεί ικανός, προάγεται σε δημιουργούμενη προσωποπαγή με το διάταγμα της προαγωγής, η οποία καταργείται μετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης παρέδρου. Οι προσωποπαγείς αυτές θέσεις δεν μπορεί κάθε φορά να υπερβαίνουν τον αριθμό των τριών (3).
2. Σε σύμβουλο της Επικρατείας προάγεται κατ` απόλυτη εκλογή πάρεδρος με πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό του παρέδρου.
3. Σε αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας προάγεται σύμβουλος με τρία έτη υπηρεσίας στο βαθμό του συμβούλου.
4. Σε πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας προάγεται αντιπρόεδρος ή σύμβουλος που έχει τέσσερα τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό του συμβούλου.
5. Οι δόκιμοι εισηγητές, που κρίνονται ικανοί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προάγονται σε εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν η συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας παρατείνεται λόγω λήψης από το δικαστικό λειτουργό άδειας, λόγω ασθένειας, κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου, ο εκ των υστέρων διορισμός του σε θέση εισηγητή ενεργεί αναδρομικά ως προς τον καθορισμό της κατά το άρθρο 54 σειράς αρχαιότητας μόνο και ο δικαστικός λειτουργός αναγράφεται στους συντασσόμενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πίνακες αρχαιότητας με τη σειρά που κατείχε κατά την αποφοίτησή του από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.».