ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 36 Μεταβατική διάταξη για την αρχική πρόσκληση επιλογής υποψηφίων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

Η αρχική πρόσκληση για την επιλογή των υποψηφίων για διορισμό ως Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων δημοσιεύεται και γνωστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11.