Άρθρο 21 Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4491/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152) μετά από την περ. ιγ΄ προστίθεται περ. ιδ΄ και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Σύνθεση
1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
στ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
η. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
θ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ι. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
ια. έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού,
ιβ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
ιγ. έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.
ιδ. έναν εκπρόσωπο της UNICEF Greece Country Office.
2. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη υποδεικνύονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς με γνώμονα την αρμοδιότητά τους σε θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών.
3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα υπό συζήτηση θέματα εμπίπτουν στην καθ` ύλην αρμοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέραν όσων εκπροσωπούνται στον Εθνικό Μηχανισμό, εκπρόσωπός τους μπορεί να καλείται και να μετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις του.
4. Σε κάθε συνεδρίαση του Εθνικού Μηχανισμού προσκαλείται και συμμετέχει, με εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δύναται οποτεδήποτε, με αμετάκλητη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Εθνικού Μηχανισμού, να καταστεί εφεξής πλήρες μέλος αυτού με δικαίωμα ψήφου.».

  • 24 Φεβρουαρίου 2021, 16:02 | Terre des hommes Hellas

    Στην παράγραφο 2 δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο η αρμοδιότητα αλλά και οι γνώσεις/η ειδικότητα. Το ότι κάποιος χαρακτηρίζεται ως αρμόδιος δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει και την ικανότητα να συμμετέχει και να αξιολογεί σχέδια δράσης για τα παιδιά.

    Στην παράγραφο 1 θα πρέπει να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με γνώμονα την ειδικότητα και τις γνώσεις, στη βάση μεθοδολογιών που έχουν αναπτύξει και εμπειρίας από το πεδίο στην Ελλάδα ή αλλού στον τομέα της παιδικής προστασίας.

  • Το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως κάθε ΣΔ, είναι σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ (ενδ. https://tinyurl.com/3gc67w6l σελ. 6-7) ένα εργαλείο με έντονα συμμετοχικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του είναι βαρύνουσας σημασίας η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησής του. Δεδομένου ότι οι Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών με αντικείμενο την παιδική προστασία και δη την προστασία του παιδιού που μετακινείται όχι μόνο έχουν κεντρική παρουσία στο εν λόγω πεδίο σε επίπεδο υπηρεσιών, αλλά έχουν και πρακτικά τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη συμμετοχή των παιδιών στη διαβούλευση για το ΣΔ κατά το αρ.10 παρ. 1β παρόντος νόμου, θεωρούμε ότι είναι ουσιαστική παράλειψη η μη συμπερίληψη των Φορέων αυτών στον Εθνικό Μηχανισμό. Κατά συνέπεια, προτείνουμε να προστεθεί στην υπό διαβούλευση ρύθμιση παρ. ιε με περιεχόμενο: Εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών από το οικείο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με αντικείμενο τη νομική και ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδιού, ιδίως του παιδιού σε μετακίνηση.

  • 16 Φεβρουαρίου 2021, 12:33 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

    Στην παράγραφο 1 ως στοιχείο ιε΄ θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί η πρόταση: ιε. εκπρόσωπος ενός φορέα παιδικής προστασίας και υποστήριξης, ο οποίος θα προέρχεται από τη λίστα των φορέων παιδικής προστασίας που έχουν καταχωρηθεί σε εθνικά μητρώα, του οποίου η θητεία θα έχει ισχύ για ένα έτος.