Άρθρο 30 Εισηγητική έκθεση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 11 ν. 345/1976

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 345/1976 (Α΄ 141) αντικαθίσταται και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 11
1. Ο ορισθείς εισηγητής της υπόθεσης μεριμνά για την επίδοση παραληφθεισών κοινοποιήσεων, τη συγκέντρωση των απαραίτητων για τη διάγνωση της υπόθεσης στοιχείων και συντάσσει έκθεση, η οποία διαλαμβάνει το ιστορικό της διαφοράς και τα ζητήματα που ανακύπτουν.
2. Απασαι αι κρατικαί αρχαί υποχρεούνται να παρέχουν αμελλητί εις τον Εισηγητήν τα υπ` αυτού αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ως και να εκθέτουν τας επι της υποθέσεως απόψεις των ητιολογημένως. Η παράλειψις της τοιαύτης συνδρομής, βεβαιουμένη δια πράξεως του Δικαστηρίου, συνιστά πειθαρχικόν παράπτωμα του υπαιτίου οργάνου, δι` ο καθίσταται υποχρεωτική η κατ` αυτού άσκησις πειθαρχικής διώξεως.
3. Η έκθεσις του εισηγητού κατατίθεται πέντε ημέρας προ της συζητήσεως εις την γραμματείαν του Δικαστηρίου, ταύτης δε δύνανται να λάβουν γνώσιν οι διάδικοι. Η μη εμπρόθεσμος κατάθεσις της εκθέσεως είναι λόγος αναβολής της συζητήσεως αιτήσει των διαδίκων.».