Άρθρο 29 Εισηγητική έκθεση στο Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 693/1977

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 693/1977 (Α΄ 262) αντικαθίσταται και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ο εισηγητής της υπόθεσης οφείλει να συντάξει έκθεση, η οποία διαλαμβάνει το ιστορικό της διαφοράς και τα ζητήματα που ανακύπτουν, και να την καταθέσει στον γραμματέα του Δικαστηρίου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες προ της δικασίμου. Οι διάδικοι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση της έκθεσης, καθώς και αντίγραφο αυτής, το οποίο χορηγείται μετά από αίτησή τους.».