Άρθρο 6 Ευρωπαίος Εισαγγελέας – Ειδική κανονική άδεια

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα χορηγείται η ειδική κανονική άδεια χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 44 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35), από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι να λήξει η εξαετής, ή επί παράτασης, η εννεαετής θητεία του. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι παρ. 6 και 10 του άρθρου 44 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.