ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Άρθρο 32 Παραχώρηση της κυριότητας των καταστημάτων κράτησης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Το σύνολο των ακινήτων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στα οποία στεγάζονται τα Καταστήματα Κράτησης με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους, καθώς και το σύνολο των οικοπέδων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που προορίζονται για την ανέγερση φυλακών, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, χωρίς την καταβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων. Για την μεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω ακινήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκδίδεται, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, διαπιστωτική πράξη από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, η οποία μεταγράφεται ατελώς στο αρμόδιο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο. Η διαχείριση και τα έσοδα των ανωτέρω ακινήτων περιέρχονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.