ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Άρθρο 33 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων στα μητρώα των οικείων επιμελητηρίων – Τροποποίηση άρθρων 21 και 22 Ν. 4583/2018

1. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4583/2018 (Α’ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.».
2. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4583/2018 (Α’ 212) καταργείται.
3. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4583/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή αν έχει πτωχεύσει, έχει αποκατασταθεί και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.».
4. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4583/2018 καταργείται.
5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των παρ. 1 και 3 μπορούν να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
6. Οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44).