Άρθρο 9 Επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

1. Η επιλογή των υποψηφίων για διορισμό ως Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων πραγματοποιείται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 49, 50 και 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35).
2. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους και αμελλητί μόλις πληροφορηθεί ότι αυτή για οποιονδήποτε λόγο λήγει πρόωρα, ή δεν πρόκειται να ανανεωθεί, ορίζει προθεσμία είκοσι (20) ημερών για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή, των αιτήσεων των ενδιαφερομένων μαζί με βιογραφικό σημείωμα και φάκελο δικαιολογητικών, αναρτά την πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και τη γνωστοποιεί εγγράφως στους διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Επικράτειας προς ενημέρωση των υφισταμένων τους.
3. Αν οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων είναι λιγότεροι από τον αριθμό των Εισαγγελέων που προβλέπεται να διοριστούν, προσαυξημένο κατά δύο (2) ανά βαθμό δικαιοδοσίας και κατά έναν (1) στον Άρειο Πάγο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί αυτεπαγγέλτως να εισάγει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προς επιλογή τους ατομικούς φακέλους υποψηφίων, καταλλήλων κατά την κρίση του, ώστε να συμπληρωθεί ο ανωτέρω αριθμός κατά βαθμό δικαιοδοσίας και αναιρετικό έλεγχο.
4. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών και των ατομικών φακέλων των υποψηφίων, καλεί τους υποψηφίους, που πληρούν τα τυπικά προσόντα, σε συνέντευξη, με έγγραφη ατομική πρόσκληση που επιδίδεται με μέριμνα του διευθύνοντος την εισαγγελία όπου υπηρετούν. Η συνέντευξη μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει και με τηλεδιάσκεψη και ορίζει, επίσης, τη σειρά των επιλαχόντων. Εναντίον της απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 68 και 79 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.
5. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρ. 1 και 2, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, και, εφόσον κριθεί απαραίτητο από το συλλογικό όργανο του άρθρου 17 του Κανονισμού 2017/1939, και η αίτηση μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας εκάστου επιλεγέντος, διαβιβάζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία διορισμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων από το Συλλογικό Όργανο, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού 2017/1939. Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς διορίζονται ως ειδικοί σύμβουλοι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 96 του ανωτέρω Κανονισμού.
6. α. Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς πλήρους απασχόλησης, αμέσως μετά από τον διορισμό τους, μετατίθενται ή αποσπώνται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 50 και 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων μέχρι να λήξει η θητεία τους. Η ανάληψη των καθηκόντων τους βεβαιώνεται με έκθεση. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας τους εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία.
β. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, αμέσως μετά από τον διορισμό τους, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών που δεν υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και οι εισαγγελικοί λειτουργοί του δεύτερου βαθμού που δεν υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, μετατίθενται ή αποσπώνται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 50 και 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, στις ανωτέρω υπηρεσίες, αντιστοίχως, ακόμη και ως υπεράριθμοι, για άσκηση των καθηκόντων τους ως Εθνικοί Εισαγγελείς με μερική απασχόληση. Επίσης, τοποθετούνται στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για άσκηση παραλλήλως των καθηκόντων τους ως Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων μέχρι να λήξει η θητεία τους. Ομοίως στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων τοποθετούνται για παράλληλη άσκηση καθηκόντων, οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς που ήδη υπηρετούν στις ανωτέρω εισαγγελίες και οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Η ανάληψη των καθηκόντων στο ανωτέρω Γραφείο βεβαιώνεται με έκθεση. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας τους εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία.