Άρθρο 19 Ορισμός εθνικών αρχών για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 2017/1939

Εθνικές αρχές για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 2017/1939 ορίζονται, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 117, οι εξής:
α) Όσον αφορά στην εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13, της παρ. 6 του άρθρου 91, του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 96, των παρ. 4 και 5 του άρθρου 104 και της παρ. 3 του άρθρου 105, ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
β) όσον αφορά στην εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 17, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
γ) όσον αφορά στην εφαρμογή του τετάρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10, των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 25, της παρ. 7 του άρθρου 26, των παρ. 4 και 7 του άρθρου 27, των παρ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 34, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 39, της παρ. 1 του άρθρου 40 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 80, ο αρμόδιος καθ’ ύλην και κατά τόπο εισαγγελέας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
δ) όσον αφορά στην εφαρμογή των παρ. 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 28 και της παρ. 4 του άρθρου 31, ο αρμόδιος καθ’ ύλην και κατά τόπο γενικός ή ειδικός ανακριτικός υπάλληλος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή ο ανακριτής, εφόσον η υπόθεση ύστερα από άσκηση ποινικής δίωξης έχει αχθεί ενώπιον του. Στην περίπτωση της παρ. 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 28 συμπεριλαμβάνεται και ο κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αρμόδιος καθ’ ύλην και κατά τόπο εισαγγελέας.
ε) όσον αφορά στην εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 53, της παρ. 1 του άρθρου 85 και του άρθρου 87, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
στ) όσον αφορά στην εφαρμογή του δεύτερου, τρίτου και πέμπτου εδαφίου του άρθρου 117, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας,
ζ) όσον αφορά στην εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 36, η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4478/2017 (Α΄91) και το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 24296 οικ./13.4.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (Β΄ 1302),
η) σε όσες περιπτώσεις ανακύψει ζήτημα εφαρμογής του Κανονισμού και δεν ορίζεται αρμόδια εθνική αρχή στον παρόντα νόμο, αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.