Άρθρο 31 Επιχορήγηση για τη λειτουργία του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. – Τροποποίηση άρθρου 64 ν. 3900/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3900/2010 (Α’ 213) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εξοπλισμού πληροφορικής, μηχανών γραφείου, κλιματιστικών μηχανημάτων, πυρασφάλειας, φύλαξης και κάθε άλλης έκτακτης, συναφούς προς τις ανωτέρω, δαπάνης, για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων υλικών των ως άνω μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής ή καθαριότητας, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των δικαστικών λειτουργών και των γραμματέων των δικαστηρίων για τις καθορισμένες συνεδριάσεις αυτών στις μεταβατικές τους έδρες, το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων επιχορηγεί ετησίως με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου τα δικαστήρια. Η επιχορήγηση διατίθεται για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών των δικαστηρίων της οικείας Εφετειακής Περιφέρειας, με τη διενέργεια, κατά περίπτωση και πλην αυτής των δαπανών μετακίνησης των δικαστικών λειτουργών και των γραμματέων των δικαστηρίων για τις καθορισμένες συνεδριάσεις αυτών στις μεταβατικές τους έδρες, ενιαίων διαγωνισμών.
Το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, επιχορηγεί ετησίως το Συμβούλιο της Επικρατείας ως κύριο του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.), για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής με σκοπό την αναδιοργάνωση, αναβάθμιση, βελτίωση και ασφάλεια των υποδομών και εφαρμογών του εν λόγω Συστήματος. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. επιχορηγούνται ετησίως με την ίδια διαδικασία και η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και τα Διοικητικά Δικαστήρια για την κάλυψη των αναγκών των δικαστηρίων της οικείας Εφετειακής Περιφέρειας, με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης, την αποκατάσταση βλαβών, την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και την αναδιάταξη της λειτουργίας του.».