ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις

1 Το άρθρο 17 του ν. 2145/1993 (Α’ 88) περί υποχρέωσης προσαγωγής πράξης ή βεβαίωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο καταργείται.
2 Τα άρθρα 16 έως 21 του ν. 4596/2019 (Α΄ 32) καταργούνται.
3 Η παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) περί παράστασης στο ακροατήριο χωρίς δικηγόρο σε υπαλληλική προσφυγή καταργείται.