Άρθρο 28 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

1. Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων μπορεί να ορίζεται ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, αντιστοίχως δεν αναπαράγονται σε έγχαρτη μορφή τα δικόγραφα, οι αποφάσεις και τα έγγραφα εν γένει που φέρουν εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, τα οποία κατατίθενται ή παράγονται ή επιδίδονται ή διακινούνται ή χορηγούνται σε ψηφιακή μορφή με τη χρήση ΤΠΕ, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) ή άλλου συστήματος του Δημοσίου ή νπδδ που διαλειτουργεί με το ΟΣΔΔΥ ΔΔ.
2. Με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μπορεί να συγκροτούνται, από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους του κλάδου πληροφορικής ή του κλάδου γραμματέων του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ομάδες εργασίας για την υποστήριξη του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων σε θέματα λειτουργίας του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, καθώς και για την προετοιμασία, την ανάλυση, την υλοποίηση και τη θέση σε λειτουργία του έργου «ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ». Οι ομάδες εργασίας λειτουργούν εντός του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων και η συμμετοχή σε αυτές συνιστά άσκηση υπηρεσιακού καθήκοντος.