Άρθρο 26 Σύνθεση του κατά τα άρθρα 34Α και 34Β δικαστικού σχηματισμού- Προσθήκη άρθρου 34Γ στο π.δ. 18/1989

Στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8) προστίθεται άρθρο 34Γ, ως εξής:
«Άρθρο 34Γ
Σύνθεση του κατά τα άρθρα 34Α και 34Β δικαστικού σχηματισμού
Εάν τα κατά τα άρθρα 34Α και 34Β ζητήματα παραδεκτού ή βασίμου τεθούν με το, κατά το άρθρο 10 του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας συντασσόμενο δελτίο υπόθεσης, τότε ο κατά τις εν λόγω διατάξεις σχηματισμός είναι δυνατόν να απαρτίζεται, κατά την κρίση του προέδρου του σχηματισμού, από τον ίδιο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ένα πάρεδρο και τον εισηγητή που συνέταξε το δελτίο, ο οποίος μπορεί να ορίζεται και εισηγητής της υπόθεσης.».