Άρθρο 13 Αίτηση εξαίρεσης Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EEE)

Δεν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης όλων των διορισμένων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού ή του δεύτερου βαθμού ή του Αρείου Πάγου.