ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Άρθρο 34 Διαφορές από την κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας

H παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Οι ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπον αρμόδιων τριμελών διοικητικών εφετείων εφαρμοζομένων αναλογικά των άρθρων 2 έως 4 του ν. 702/1977 (Α’ 268). Επί μεταβίβασης από το αποφασίζον όργανο του δικαιώματος υπογραφής, η κατά τόπον αρμοδιότητα του προηγούμενου εδαφίου κρίνεται με βάση την Περιφέρεια του οργάνου, το οποίο υπογράφει με εντολή του. Οι σχετικές αποφάσεις των διοικητικών εφετείων υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου.».