Άρθρο 42 Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό του αριθμού και του καθεστώτος απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Ο αριθμός και το καθεστώς απασχόλησης, ως πλήρους ή μερικής, των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως αρμόδιας εθνικής αρχής σύμφωνα με την περ. α’ του άρθρου 19, η οποία εκδίδεται μετά το πέρας της διαβούλευσής του με τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού 2017/1939. Ο αριθμός των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων δύναται να τροποποιηθεί, αν μεταβληθούν ουσιωδώς ο όγκος απασχόλησης και οι εν γένει συνθήκες, με την ίδια διαδικασία, λαμβανομένων υπόψη των ορίων του ετήσιου κονδυλίου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.