Άρθρο 3 Έλληνας Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας – Ειδική κανονική άδεια

Στον Έλληνα Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα χορηγείται ειδική κανονική άδεια, χωρίς αποδοχές, για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι να λήξει η επταετής θητεία του. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι παρ. 6 και 10 του άρθρου 44 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35) που ρυθμίζουν τη χορήγηση ειδικής κανονικής άδειας.