Άρθρο 44 Σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων από δικαστικό επιμελητή έπειτα από παραγγελία – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 1 ν. 2318/1995

Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1995, Α’ 126), περί του έργου των δικαστικών επιμελητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «για πραγματικά περιστατικά» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προς απόδειξη πραγματικών περιστατικών», β) προστίθενται οι λέξεις «ή έπειτα από παραγγελία οιουδήποτε ή παραγγελία πληρεξούσιου δικηγόρου που εκπροσωπεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,» και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων προς απόδειξη πραγματικών περιστατικών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή έπειτα από παραγγελία οιουδήποτε ή παραγγελία πληρεξούσιου δικηγόρου που εκπροσωπεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και».