Άρθρο 21 Κατάργηση της ξεχωριστής εκπαίδευσης των σπουδαστών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δόκιμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4871/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί των σταδίων κατάρτισης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το εδάφια τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο καταργούνται, γ) τα εδάφια όγδοο και ένατο αντικαθίστανται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων κατανέμεται σε δύο (2) διαδοχικά στάδια, από τα οποία το πρώτο περιλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων στη Σχολή και το δεύτερο πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήματα. Η κατάρτιση αυτή παρέχεται ξεχωριστά για κάθε μία κατεύθυνση και διαρκεί δεκαέξι (16) μήνες. Αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου του έτους εγγραφής στη Σχολή και περατώνεται την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Κοινή εκπαίδευση για το διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 30ή Ιουνίου του έτους εγγραφής έχουν οι σπουδαστές των κατευθύνσεων Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών. Στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου οι κατευθύνσεις της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών χωρίζονται και οι σπουδαστές τους καταρτίζονται πλέον στα ειδικά, ανά κατεύθυνση, γνωστικά αντικείμενα. Η κατάρτιση στη Σχολή κατά τον μήνα Αύγουστο συνεχίζεται με επεξεργασία δικογραφιών κατ’ οίκον. Κατάρτιση δεν διενεργείται την 3η, 26η και 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεμβρίου, από την 24η Δεκεμβρίου έως και τη 2α Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, την 1η Μαΐου και του Αγίου Πνεύματος.».