Άρθρο 22 Τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία αντιγράφων φακέλων δικογραφιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 25 ν. 4871/2021

Στο άρθρο 25 του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί των προγραμμάτων σπουδών, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή, και αποκλειστικώς προς τον σκοπό αυτό, επιτρέπεται η επεξεργασία αντιγράφων φακέλων δικογραφιών πραγματικών υποθέσεων, με τα σχετικά τους, με τήρηση, εκ μέρους των υπευθύνων ή και των εκτελούντων την επεξεργασία, των αρχών και των κανόνων που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων, προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).».

 • Με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου θεσμοθετείται επίσημα ότι για τον σκοπό της εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών επιτρέπεται η επεξεργασία αντιγράφων φακέλων δικογραφιών υποθέσεων, με τα σχετικά τους.
  Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι δικογραφίες αυτές θα περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως π.χ. δεδομένα που αφορούν στην υγεία.
  Συνεπώς, για να είναι νόμιμη η επεξεργασία απαιτείται να χρησιμοποιηθεί νομική βάση επεξεργασίας και από το άρθρο 6 παρ. 1 και από το άρθρο 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
  Η διάταξη πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, βασισμένα στις αρχές που διαπνέουν τον ΓΚΠΔ, όπως η αναλογικότητα (Αιτ. Σκέψη 4 ΓΚΠΔ), η ελαχιστοποίηση των δεδομένων (άρ. 5 παρ. 1 στοιχείο γ ΓΚΠΔ), και η ασφάλεια των δεδομένων (άρ. 32 ΓΚΠΔ). Με τον τρόπο αυτό, η διάταξη θα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 2 στοιχείο ζ ΓΚΠΔ, δηλαδή η επεξεργασία θα βασιστεί σε λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η εκπαίδευση των σπουδαστών της ΕΣΔΙ. Τα μέτρα αυτά οφείλει να τα εφαρμόσει η ΕΣΔΙ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
  Τέτοια μέτρα αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ψευδωνυμοποίηση των δικογραφιών, η προσαρμογή της περιόδου αποθήκευσης στον σκοπό της επεξεργασίας, η υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας πριν την ανάληψη των φακέλων, καθώς και η θεσμοθέτηση νομικών μέτρων για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων δεδομένων (σελ. 11, παρ. 1.3 του Advice paper on special categories of data (“sensitive data”)).
  Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι οι δικογραφίες αυτές θα περιλαμβάνουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας.
  Συνεπώς, για να είναι νόμιμη η επεξεργασία απαιτείται η συγκεκριμένη διάταξη να προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 10 ΓΚΠΔ.
  Τέτοιες εγγυήσεις δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στο άρθρο 22 του σχεδίου νόμου, και πρέπει να προστεθούν με τη θεσμοθέτηση των κατάλληλων μέτρων, όπως των παραπάνω.