Άρθρο 41 Κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 16Α ν. 4963/2022

Στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 16 Α του ν. 4963/2022 (Α’ 149), περί της σύστασης περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας και περί της κατανομής των οργανικών θέσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η λέξη «αντιστοιχούν» αντικαθίσταται από τη λέξη «κατανέμονται», β) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων συστήνεται περιφερειακή υπηρεσία πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, επιπέδου τμήματος, στην οποία κατανέμονται είκοσι (20) οργανικές θέσεις ως εξής: πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος. Οι οργανικές θέσεις του πρώτου εδαφίου εξυπηρετούν τις ανάγκες του συνόλου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας.».