Άρθρο 24 Ύλη και επιτροπή εξετάσεων αποφοίτησης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4871/2021

Στο άρθρο 28 του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί των εξετάσεων αποφοίτησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, αα) διαγράφονται οι λέξεις «και ανά τμήμα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λειτουργούν χωριστά τμήματα εντός της ίδιας κατεύθυνσης» και αβ) η περ. α) αντικαθίσταται, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, διαγράφονται οι λέξεις «, προκειμένου δε για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, που αποτελείται από δύο τμήματα, για κάθε τμήμα χωριστά,», γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, δ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8, διαγράφονται οι λέξεις «και τμήματος», ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10, διαγράφονται οι λέξεις «και τμήμα», και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28
Εξετάσεις αποφοίτησης

1. Από την 8η έως τη 18η Νοεμβρίου οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι έλαβαν κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης γενικό βαθμό προόδου τουλάχιστον οκτώ (8) και θεωρούνται επιτυχόντες κατά την παρ. 2 του άρθρου 26, προσέρχονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής σε εξετάσεις αποφοίτησης, οι οποίες περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή δοκιμασία περιλαμβάνει τρεις εξετάσεις επί πρακτικών θεμάτων ανά κατεύθυνση, ως εξής:
α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα σύμφωνα με την διδαχθείσα ύλη με έμφαση αα) στο δίκαιο ακυρωτικών διοικητικών διαφορών και το διοικητικό δίκαιο, αβ) στο δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας και το διοικητικό δίκαιο και αγ) στο δίκαιο διαφορών αρμοδιότητας Ελεγκτικού Συνεδρίου, εμπλουτισμένα όλα ή τουλάχιστον δύο από τα ανωτέρω με ζητήματα συνταγματικού δικαίου ή δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης: δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση: βα) Στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία, ββ) στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία ή με σύνθεση του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου και βγ) στο ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων και στην ποινική δικονομία ή με σύνθεση αυτών και σε συνδυασμό ως προς όλα τα ανωτέρω και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: Δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση: γα) Στο ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων, γβ) στην ποινική δικονομία ή με σύνθεση του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου και γγ) στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο.
δ) Κατεύθυνση Ειρηνοδικών: Δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση: δα) Στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία, δβ) στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία ή με σύνθεση του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου και δγ) στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία.
2. Η εξεταστική επιτροπή για κάθε κατεύθυνση χωριστά συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα και αναπληρωτή του ανατίθενται σε υπαλλήλους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελείται: α) από έναν (1) Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) έναν (1) Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.
4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης αποτελείται από: α) Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) έναν (1) Αρεοπαγίτη και γ) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
5. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αποτελείται από: α) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, β) έναν (1) Αρεοπαγίτη και γ) έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.
6. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών αποτελείται από: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, και γ) έναν (1) Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης με εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσία. Ο δικαστικός λειτουργός της περ. α) που συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή αυτήν είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο δικαστικό λειτουργό της παρ. 4.
7. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους δικαστικούς λειτουργούς που προΐστανται του οικείου Δικαστηρίου ή της οικείας Εισαγγελίας. Τα μέλη των επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να μετέχουν στα όργανα διοίκησής της.
8. Όσοι διετέλεσαν μέλη επιτροπών των εξετάσεων αποφοίτησης οποιασδήποτε κατεύθυνσης δεν μπορούν να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο διετίας για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Αντιθέτως, μπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μέλη επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισμού.
9. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων διενεργείται και από τα τρία μέλη της επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των εξεταζομένων στα γραπτά δοκίμια, καθώς και η βαθμολογία κάθε μέλους της επιτροπής καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε όλες τις θεματικές ενότητες. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σημείωση των μελών της επιτροπής επί του γραπτού του εξεταζομένου. Η βαθμολογία παραδίδεται στη γραμματεία της Σχολής εντός πενθημέρου από την κάθε γραπτή δοκιμασία. Ο μέσος όρος των βαθμών των τριών βαθμολογητών αποτελεί τον βαθμό του εξεταζόμενου στο γραπτό δοκίμιο της κάθε θεματικής ενότητας.
10. Ο βαθμός στις γραπτές εξετάσεις αποφοίτησης κάθε εκπαιδευόμενου αποτελείται από τον μέσο όρο των βαθμών των γραπτών δοκιμίων της κάθε θεματικής ενότητας της παρ. 1 ανά κατεύθυνση. Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Δεκαδικοί πέραν του εκατοστού δεν λαμβάνονται υπόψη.
11. Οι εξετάσεις αποφοίτησης διενεργούνται στο κατάστημα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Το πρόγραμμα, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι επιτηρούν τους εξεταζόμενους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζεται από την εξεταστική επιτροπή.
12. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποφοίτησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση, το αργότερο μέχρι την 20ή Νοεμβρίου.».