ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Άρθρο 7 Κατάργηση βαθμών ιεραρχίας ειρηνοδικών – Ειδική επετηρίδα – Καθήκοντα – Επιμόρφωση

1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα κατά τη σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία ισχύει παράλληλα με την ισχύουσα γενική επετηρίδα των λοιπών δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντα που εκτελούσαν έως την κατάργηση των ειρηνοδικείων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της καθ’ ύλη αρμοδιότητας αυτών.
3. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ειρηνοδίκες παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας.
4. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 3, οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εκδικάζουν υποθέσεις μονομελούς πλημμελειοδικείου και το σύνολο των αστικών υποθέσεων. Επίσης, συμμετέχουν σε συνθέσεις τριμελών πλημμελειοδικείων, χωρίς ο αριθμός του να δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά σύνθεση. Στις πολυμελείς συνθέσεις, μεταξύ πρωτοδίκη και υπηρετούντος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκη, αρχαιότερος θεωρείται ο πρωτοδίκης της γενικής επετηρίδας.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:21 | Ειρηνοδικης

  Τα άρθρα 7 και 8 είναι τα πλέον προσβλητικά άρθρα για έναν ολόκληρο κλάδο εργαζομένων. Μετά από τέτοια απαξίωση, υποτίμηση και εξευτελισμό, με ποια ψυχική ηρεμία καλούμαστε να τελέσουμε τα καθήκοντά μας;

 • 18 Απριλίου 2024, 20:04 | Αγανακτισμένος Ειρηνοδίκης

  Η λειτουργία δυο επετηρίδων με σχεδόν παρόμοια καθήκοντα και διαφορετικα δικαιώματα υπηρεσιακής εξέλιξης, το μονο βέβαιο, είναι ότι θα δημιουγήσει τεταμένο κλίμα και συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ των δικαστών των δύο επετηρίδων σε ζητήματα δικαστηριακής οργάνωσης, όπως έχει ήδη διαφανεί πριν ακόμα από την ψήφιση του νόμου από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους.Επίσης, η εκδίκαση υποθέσεων αρμοδιότητας Πρωτοδικείου απο πρώην Ειρηνοδίκες της ειδικής επετηρίδας χωρίς καμία προοπτική υπηρεσιακής εξέλιξης, τους στερεί κάθε κίνητρο ποιοτικής και αποτελεσματικής εργασίας και θα οδηγήσει σε κάμψη του εργασιακού ηθικού τους.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:31 | Αγανακτισμένος Ειρηνοδίκης

  Η λειτουργία δυο επετηρίδων με σχεδόν παρόμοια καθήκοντα και διαφορετικα δικαιώματα υπηρεσιακής εξέλιξης, το μονο βέβαιο είναι ότι θα δημιουγήσει τεταμένο κλίμα και συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ των δικαστών των δύο επετηρίδων σε ζητήματα δικαστηριακής οργάνωσης, όπως έχει ήδη διαφανεί πριν ακόμα από την ψήφιση του νόμου από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους.Επίσης, η εκδίκαση υποθέσεων αρμοδιότητας Πρωτοδικείου απο πρώην Ειρηνοδίκες της ειδικής επετηρίδας χωρίς καμία προοπτική υπηρεσιακής εξέλιξης, τους στερεί κάθε κίνητρο ποιοτικής και αποτελεσματικής εργασίας και θα οδηγήσει σε κάμψη του εργασιακού ηθικού τους.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:05 | Βασιλική Φ Ειρηνοδίκης

  Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου απαξιώνει τους Ειρηνοδίκες τόσο ως τακτικούς ισόβιους Δικαστές, με κατοχυρωμένη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη και με επιτυχημένη προϋπηρεσία, όσο και ως επιστήμονες, κατόχους πτυχίου νομικών σπουδών από τις πλέον υψηλόβαθμες σχολές της χώρας αλλά και τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ή και διδακτορικών, και τους μεταχειρίζεται ως ανειδίκευτους εργαζομένους (σε καμία περίπτωση ως δημόσιους λειτουργούς) στους οποίους επιφυλάσσει μισθολογική και βαθμολογική υποτίμηση.

  Σε πλήρη αντίθεση με συνταγματικές διατάξεις, αλλά και με διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ΕΣΔΑ, το σχέδιο νόμου καθιστά τους νυν Ειρηνοδίκες ως το μόνο κλάδο Δικαστών που δεν θα έχει καμία βαθμολογική εξέλιξη και που θα βρίσκεται διαρκώς σε θέση κατώτερη από τους Πρωτοδίκες Γενικής Επετηρίδας. Νυν μαθητές του σχολείου που ίσως κάποτε γίνουν Πρωτοδίκες της Γενικής Επετηρίδας θα είναι ιεραρχικά ανώτεροι από νυν υπηρετούντες τακτικούς Δικαστές. Η επιλογή αυτή πέρα από τα πρακτικά ζητήματα που δημιουργεί (κατανομή υποθέσεων, όγκος χρέωσης, επιλογή υπηρεσιών κλπ), προσβάλλει βάναυσα την αρχή της ισότητας, την αρχή της αναλογικότητας αλλά και το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
  Ειρηνοδίκες, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στην πιο παραγωγική τους ηλικία θα βιώσουν την πλήρη απαξίωση του έργου τους και θα στερηθούν κάθε θεμιτό κίνητρο για να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους όχι μόνο γρήγορα αλλά και αποτελεσματικά. Αλήθεια, πόσο παραγωγικός μπορεί να είναι ένας Δικαστής που στα 60 του θα βρίσκεται για 20 και πλέον έτη στην ίδια θέση, χωρίς κανέναν επιπλέον βαθμό, χωρίς καμία προοπτική μισθολογικής εξέλιξης; Κι αλήθεια πώς θα αισθάνεται ο διάδικος που η υπόθεσή του θα δικάζεται από έναν στάσιμο Δικαστή έναντι ενός άλλου διαδίκου που η υπόθεσή του θα δικάζεται από έναν Δικαστή άξιο προαγωγής;
  Περαιτέρω, το σχέδιο νόμου θίγει κεκτημένα μισθολογικά δικαιώματα των Ειρηνοδικών, οι οποίοι σε βάθος χρόνου θα λάβουν εντέλει σημαντικά μικρότερες μισθολογικές και συνταξιοδοτικές αποδοχές από αυτές που θα λάμβαναν υπό το ισχύον μισθολογικό καθεστώς. Για τους λόγους αυτούς συντάσσομαι με την υπ’ αριθμ. 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις όμοιου περιεχομένου αποφάσεις των Ολομελειών και άλλων Ειρηνοδικείων.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:51 | Ειρηνοδίκης

  Η υπηρεσιακή και βαθμολογική κατάσταση των νυν Ειρηνοδικών απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, που επιτάσσει την υπηρέτηση και εξασφάλιση μιας λειτουργικής και εύρυθμης απονομής δικαιοσύνης, λαμβανομένης υπόψη αφενός της αρχής της προσωπικής ανεξαρτησίας, που θωρακίζει θεσμικά την υπηρεσιακή και μισθολογική τους μεταχείριση με βάση τη συνολική τους υπηρεσία, αφετέρου της αρχής της ισότητας προς τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς της κύριας (γενικής) επετηρίδας. Η παρούσα ρύθμιση, ωστόσο, επιχειρεί με βίαιο τρόπο την ενοποίηση, χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό στους Ειρηνοδίκες, οι οποίοι θα αισθάνονται αδικημένοι είτε επιχειρήσουν να εισέλθουν στην γενική επετηρίδα, ξεκινώντας ουσιαστικά νέα καριέρα από την αρχή, χωρίς αναγνώριση της έως τώρα υπηρεσίας τους, είτε παραμείνουν στην ειδική επετηρίδα, όπου θα αναλάβουν διευρυμένα καθήκοντα, τα οποία δεν θα συνοδεύονται όμως από αντίστοιχη βαθμολογική και, κυρίως, μισθολογική εξέλιξη.
  Πρέπει να καταστεί σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να ασκούν το λειτούργημά τους απερίσπαστοι, με υψηλό φρόνημα, νηφαλιότητα και ηρεμία, και όχι υπό καθεστώς ανασφάλειας και άνισης μεταχείρισης ορισμένων εξ αυτών έναντι άλλων συναδέλφων τους, διότι διαφορετικά πλήττεται σοβαρά η συνταγματικώς κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική τους ανεξαρτησία.
  Αν δεν γίνουν σημαντικές βελτιώσεις, οι σκοποί της ρύθμισης, όπως αυτοί αναλύονται στο άρθρο 1, δεν πρόκειται να επιτευχθούν.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:38 | Ειρηνοδικης

  Κατάφωρα αντισυνταγματικές διατάξεις που πρέπει να τροποποιηθούν! Συντάσσομαι με ολομέλειες Αθηνών και Θεσσαλονίκης!

 • 18 Απριλίου 2024, 19:48 | Ειρηνοδικης

  Το άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί, όπως ορθώς επισημαίνουν οι προτάσεις των ολομελειών των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Προκλητικά αντισυνταγματικές διατάξεις. Η απονομή καθηκόντων Πρωτοδίκη στους Ειρηνοδίκες είναι δυνατόν να συνιστά από μόνη της ενοποίηση;

 • 18 Απριλίου 2024, 19:03 | Ειρηνοδικης

  Το άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί, όπως ορθά επισημαίνουν οι προτάσεις των Ολομελειών των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ενοποίηση και μάλιστα συνταγματικά ανεκτή, απλώς και μόνο επειδή απονέμονται στους Ειρηνοδίκες τα καθήκοντα των Πρωτοδικών.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:09 | Δ.ΜΠ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  Στην παρούσα διάταξη εντυπώνεται η δυσπιστία του νομοθέτη ως προς τους ειρηνοδίκες. Ενώ τους θεωρεί ικανούς, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, να εκδικάζουν υποθέσεις μονομελούς πλημμελειοδικείου, και μολονότι ήδη οι ειρηνοδίκες συμμετέχουν στις συνθέσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, εντούτοις δεν τους εμπιστεύεται να προεδρεύσουν σε Τριμελές. Προς τούτο, ουδόλως λαμβάνει μέριμνα ώστε μετά από έτερη -καταλληλότερη- επιμόρφωση και μετά από ορισμένα χρόνια υπηρεσίας, οι νυν ειρηνοδίκες να δύνανται να προεδρεύσουν σε Τριμελές. Ο νομοθέτης στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί την ενοποίηση αφού και στις πολυμελείς συνθέσεις, μεταξύ πρωτοδίκη και υπηρετούντος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκη, αρχαιότερος θεωρείται ο πρωτοδίκης της γενικής επετηρίδας. Επομένως ο νυν ειρηνοδίκης θα είναι εσαεί κατώτερος δικαστή.
  Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου συνεπώς δεν εξυπηρετούν τον Σκοπό του Νόμου του άρθρου 1 αφού δεν αποτελούν ορθολογικότερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:24 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ

  Εκφράζω την αντίθεσή μου στο παρόν άρθρο και στο συνολικό νομοσχέδιο και δηλώνω ότι συντάσσομαι με τις προτάσεις της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:58 | Giudice

  Η συντριπτική πλειονότητα των ειρηνοδικων διαφωνεί με το νομοσχέδιο αυτό που βρίθει αντισυνταγματικων και άκρως προβληματικών ως προς την εφαρμογή τους διατάξεων. Θέλουμε να δουλέψουμε με σεβασμό όμως στα δικαιώματά μας, τα οποία καταπατώντας με τον πλέον επαίσχυντο τρόπο.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:01 | Ειρηνοδίκης

  Πρέπει να διασφαλισθεί ότι η ισχύς της ειδικής επετηρίδας διαρκεί μέχρι την αφυπηρέτηση όλων των ειρηνοδικών που θα ενταχθούν και θα παραμείνουν σ’ αυτήν.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:51 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ

  H διάταξη της παραγράφου 4 προσκρούει στον ίδιο το σκοπό του νομοθέτη, που έγκειται στην ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας. Της αρμοδιότητας των πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας φαίνεται να εκφεύγει μόνο η ανάληψη καθηκόντων Προέδρου τριμελούς συνθέσεως επί υποθέσεων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και η εκδίκαση αδικημάτων αρμοδιότητας Μ.Ο.Δ. Ως αντάλλαγμα για την «απαλλαγή» αυτή, οι πρωτοδικές της ειδικής επετηρίδας θα είναι πάντοτε, ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας και ηλικίας, νεότεροι του εκάστοτε πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας, ο οποίος μπορεί να έχει ελάχιστα χρόνια στο σώμα. Η πρόβλεψη αυτή, πέραν του ότι είναι κατάφωρα αντισυνταγματική, καθώς φαλκιδεύει κάθε έννοια επαγγελματικής τιμής και αξιοπρέπειας, εγκυμονεί κινδύνους για την ίδια την ασφάλεια δικαίου, καθώς στη στάθμιση του νομοθέτη φαίνεται να υπερτερεί το κριτήριο της αποφοίτησης από την ΕΣΔΙ έναντι της μακρόχρονης εμπειρίας ακόμα και σε υποθέσεις πρωτοδικείου. Προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης με σκοπό την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας των πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθμό 30/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:47 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΠΥΡΓΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΗΝΗΣ

  Οι υπηρετούντες Ειρηνοδίκες στο Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας και στα λοιπά Ειρηνοδικεία της περιφερείας του Πρωτοδικείου Ηλείας, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Ολυμπίων και στο Ειρηνοδικείο Αρήνης, εκφράζουν ομόφωνα την αντίθεσή τους με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, λόγω της αντισυνταγματικότητας των διατάξεών του και της άνισης αντιμετώπισης των ειρηνοδικών στα ζητήματα μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξής τους και συντάσσονται με τις προτάσεις των Ολομελειών των Ειρηνοδικείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:26 | Ειρηνοδικείο Ζακύνθου

  Ομόφωνα οι δικαστές του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου συντασσόμαστε πλήρως με το σύνολο των προτεινόμενων από τις Ολομέλειες των δύο μεγαλύτερων Ειρηνοδικείων της χώρας τροποποιήσεων επί του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου για μία δίκαιη ενοποίηση που θα συνάδει με τη συνταγματική αρχή της ισότητας. Διαφωνούμε με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο και ιδίως με την προχειρότητα αυτού και τη δυσμενή αντιμετώπιση των Ειρηνοδικών σε σχέση με τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:36 | ΝΟΜΙΚΟΣ

  Συντάσσομαι με την 30/2024 απόφαση Ολομέλειας Ειρηνοδικείου Αθηνών και την προτεινόμενη με αυτήν προσθήκη β’ και γ’ εδαφίουυ στο άρθρο 7 παρ. 1 ως εξής <..Ομοίως συντάσσομαι με προτεινόμενη τροποποίηση του άυρθου 7 παρ. 4 ως εξής :<>

 • 18 Απριλίου 2024, 15:12 | Ειρηνοδίκης Αθηνών

  Το άρθρο 7 παρ. 4 εδ. β´ πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής : «Στις πολυμελείς συνθέσεις, μεταξύ πρωτοδίκη και υπηρετούντος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκη, αρχαιότερος θεωρείται ο πρωτοδίκης της γενικής επετηρίδας επετηρίδας µε τα αντίστοιχα έτη υπηρεσίας, µε βάση την αντιστοίχιση της παρ. 1 του άρθρου 8.

  Άλλως θα δημιουργηθεί το παράδοξο ο Πρωτόδικης της ειδικής επετηρίδας να θεωρείται εκ προοιμίου κατώτερος από τον νυν φοιτητή της Νομικής, ο οποίος θα εισέλθει στο δικαστικό σώμα μετά από 10 χρόνια.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:48 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

  Οι ειρηνοδίκες δεν συμφωνούν με το παρόν νομοσχέδιο καθώς θίγει κεκτημένα και προσδοκώμενα δικαιώματα τους στον βωμό μιας ψευδεπίγραφης επιτάχυνσης που μόνο το υπουργείο υποθέτει ακόμα ότι μπορεί να επιτευχθεί με την σχεδιαζόμενη «ενοποίηση», την οποία προωθεί παρά το γεγονός ότι ΔΕΝ έχει την συναίνεση των εμπλεκόμενων φορέων, όπως εσφαλμένα εικάζεται.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:00 | ΜΑΡΙΑ

  Η όποια επιμόρφωσή μας (για το περιεχόμενο και τη διάρκεια της οποίας ουδείς λόγος γίνεται, καθιστώντας πλέον ασαφή την εν λόγω διάταξη) θα πρέπει να λάβει χώρα πλησίον του τόπου ασκήσεως των καθηκόντων μας, ή, και σε κάθε περίπτωση, διαδικτυακά, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα διαταραχθεί σε μέγιστο βαθμό η οικογενειακή και επαγγελματική μας ζωή. Επίσης, καθόλη τη διάρκεια της εν λόγω επιμορφώσεως δέον όπως απαλλασσόμαστε από υπηρεσίες, έδρες και τυχόν έρευνες, καθώς – εν αντιθέσει με το πνεύμα και τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που δεν λαμβάνουν υπόψη ότι είμαστε εν ενεργεία ΔΙΚΑΣΤΕΣ και μας αντιμετωπίζουν ως νεοεισερχόμενους στο σώμα – έχουμε πλείστες χρεώσεις πολιτικών υποθέσεων (γεγονός που προφανώς αγνοεί ο κ. Υπουργός, καθώς καίτοι δικηγόρος, θεωρεί ότι οι Ειρηνοδίκες δεν είμαστε δικαστικοί λειτουργοί, αλλά ψαράδες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο), τις οποίες καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε και μάλιστα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αναφορές εις βάρος μας. Και φυσικά κάτι τέτοιο είναι απευκτέο καθόσον ύψιστος σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, με την εξοικονόμηση ανθρωπίνου δυναμικού και δη με τη χρήση φτηνού εργατικού δυναμικού που τα κάνει όλα και συμφέρει, όπως ήμασταν οι Ειρηνοδίκες όλα αυτά τα χρόνια, και με την ψήφιση του νομοσχεδίου, ως έχει ως τώρα, θα εξακολουθήσουμε να είμαστε, με τη διαφορά ότι τώρα θα μας φωνάζουν Πρωτοδίκες και όχι Ειρηνοδίκες…
  Ειρηνοδίκης Γ Τάξης Αθηνών

 • 18 Απριλίου 2024, 15:49 | Θ.Κ.

  Πρόκειται για ρύθμιση που επιχειρεί με βίαιο τρόπο την ενοποίηση, χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό στους ειρηνοδίκες, οι οποίοι θα αισθάνονται αδικημένοι είτε επιχειρήσουν να εισέλθουν στην γενική επετηρίδα, ξεκινώντας ουσιαστικά νέα καριέρα από την αρχή χωρίς αναγνώριση της έως τώρα υπηρεσίας τους, είτε παραμείνουν στην ειδική επετηρίδα, όπου θα αναλάβουν διευρυμένα και επιπλέον καθήκοντα, χωρίς αντίστοιχη βαθμολογική και, κυρίως, μισθολογική εξέλιξη, δεδομένου ότι οι αποδοχές των αρχαιοτέρων (Α’ και κάποιων Β’ τάξης) θα παραμείνουν ως είχαν ή περίπου ως είχαν μέχρι σήμερα ενώ ο όγκος δουλειάς τους θα αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ οι αποδοχές των νεότερων (Γ’ και κάποιων Β’ τάξης) θα αυξηθούν μεν πλην όμως θα παραμείνουν στάσιμες αφού δεν θα προάγονται, χωρίς ποτέ οι δικαστές αυτοί να λάβουν τις αποδοχές που θα λάμβαναν ως Ειρηνοδίκες Α’ τάξης.
  Φαίνεται ότι δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή και δεν έγινε προσπάθεια για τη διαφύλαξη του ηθικού του (μισού) έμψυχου δυναμικού του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, γεγονός που καταδεικνύει την προχειρότητα της ρύθμισης. Χωρίς διάλογο, χωρίς νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με βιασύνη για την εκταμίευση των κονδυλίων.
  Οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να ασκούν το λειτούργημά τους απερίσπαστοι, με υψηλό φρόνημα, νηφαλιότητα και ηρεμία. Αντιθέτως, το σχέδιο νόμου έχει προκαλέσει πρωτόγνωρη αναστάτωση και ανασφάλεια.
  Αν δεν γίνουν σημαντικές βελτιώσεις οι σκοποί της ρύθμισης, όπως αναλύονται στο άρθρο 1, δεν πρόκειται να επιτευχθούν.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:19 | Κ.Χρονοπούλου

  7.4. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ανωτέρω πρόβλεψη ισχύει για όσους έχουν ήδη την ιδιότητα του Πρωτοδίκη έως την έναρξη ισχύος του νόμου και όχι και για αυτούς που θα ακολουθήσουν, καθώς θα ήταν αφύσικο ένας πρωτοδίκης που θα διοριστεί μετά από 20 χρόνια να είναι αρχαιότερος από τον σήμερα υπηρετούντα Ειρηνοδίκη. Κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται το πρωτοφανές η πάροδος του χρόνου να είναι όχι προαγωγή αλλά υποβάθμιση.
  Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου: Ο πρωτοδίκης της ειδικής επετηρίδας θεωρείται αρχαιότερος από κάθε πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας, που θα διοριστεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:14 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Β

  Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΔΙΟΤΙ ΒΡΙΘΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:15 | ΜΒ

  Η επιμόρφωση πρέπει απαραιτήτως να λάβει χώρα στον τόπο κατοικιας/ υπηρεσίας εκάστου επιμορφουμενου άλλως διαταρασσεται υπερμετρα η οικογενειακή ζωή και προσβάλλεται συνταγματικως προστατευομενα δικαιωματα

 • 18 Απριλίου 2024, 14:31 | Ελένη Φράγκου , Ειρηνοδικης Β Αθηνών, μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίξησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

  Η υπηρεσιακή και βαθμολογική κατάσταση των νυν Ειρηνοδικών απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου που επιτάσσει την υπηρέτηση και εξασφάλιση μιας λειτουργικής και εύρυθμης απονομής δικαιοσύνης, λαμβανομένης υπόψη αφενός της αρχής της προσωπικής ανεξαρτησίας, που θωρακίζει θεσμικά την υπηρεσιακή και μισθολογική τους μεταχείριση με βάση της συνολική τους υπηρεσία, αφετέρου της αρχής της ισοτιμίας προς τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς της κύριας (γενικής) επετηρίδας. Και αυτό ανεξάρτητα από το σχήμα που εντέλει θα επιλεγεί.

  Συνεπώς, εφόσον ο νομοθέτης κρίνει κυριαρχικά ότι δεν υποσκάπτεται το λειτουργικό έργο της δικαιοσύνης, κρίση ιδιαιτέρως πειστική, εφόσον συνοδεύεται και από κατανομή αντικειμένων (δικαιοδοσία), μπορεί να συστήσει, ως μέτρο *μεταβατικό*, (δηλαδή, είτε μέχρι την απορρόφηση των πρώην ειρηνοδικών στη γενική επετηρίδα, είτε μέχρι την αφυπηρέτησή τους εάν δε μεταφερθούν όλοι ή κανείς στη γενική επετηρίδα) δύο παράλληλες υπηρεσιακές πυραμίδες (επετηρίδες), εφόσον, πάντως, παρέχει δυνατότητα μετακίνησης και ακώλυτης εξέλιξης στους περαιτέρω βαθμούς.

  Με βάση τα ανωτέρω, πώς με τις παρούσες ρυθμίσεις εξασφαλίζεται ο προσωρινός χαρακτήρας των δύο επετηρίδων και πώς η εξέλιξη των ειρηνοδικών εντός της ειδικής επετηρίδας;

  Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψιν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ειρηνοδικών αισθάνεται απογοήτευση και αδικία από τις ανωτέρω προβλέψεις του νομοσχεδίου περί ενοποίησης, αφού στην πράξη αλλάζουμε όνομα και πάλι υπάρχει διάκριση ανάμεσά μας. Δύο μέτρα και δύο σταθμά για ΔΙΚΑΣΤΕΣ πρώτου βαθμού. Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να διέπεται από ΑΔΙΚΙΑ.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:11 | Ιάκωβος Απέργης

  Οι προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες εκάστου Δικαστικού Λειτουργού, του οποίου η ηλικία απέχει από αυτήν του σπουδαστή, επιτάσσουν τα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης να διεξαχθούν διαδικτυακά, άλλως και όλως επικουρικώς στην έδρα των κεντρικών πρωτοδικείων όπου έκαστος εξ αυτών υπηρετεί.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:00 | ΔΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  Η ευθύνη της πολιτικής απόφασης για την αναδιάρθρωση όχι μόνο του δικαστικού χάρτη, αλλά του δικαστικού συστήματος απονομής πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης, και η συνεπαγόμενη ευθύνη «καλής» νομοθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη και σταθμίζοντας τις κοινωνικές ανάγκες, τις επιταγές του ευρωπαϊκού και εσωτερικού δικαίου και τη λειτουργική κατάσταση όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης φορέων, βαρύνει αποκλειστικά τη νομοθετική εξουσία. Η απαξίωση μερίδας εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών στη συνείδηση των πολιτών, που επιχειρείται μέσω επανειλημμένων δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, με επίκληση από τους ίδιους ανακριβών στατιστικών στοιχείων, εν γνώσει της ανακρίβειάς τους, δοθέντος ότι αυτή αποδεικνύεται ευχερώς με βάση τα αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα του ίδιου Υπουργείου στατιστικά, και με τη συνειδητή διαμόρφωση παραποιημένης εικόνας στη συλλογική συνείδηση αναφορικά με τη θέση, τις αρμοδιότητες, τον φόρτο εργασίας, τα προσόντα, την επάρκεια, τον τρόπο εισαγωγής στο δικαστικό σώμα και τις αποδοχές των υπηρετούντων Ειρηνοδικών ως εν ενεργεία δικαστών του πρώτου βαθμού πολιτικής δικαιοσύνης, καταδεικνύει ότι οι εμπνευστές του νομοσχεδίου έχουν πλήρη επίγνωση της ελαττωματικότητας αυτού. Οι Ειρηνοδίκες είτε κρινόμαστε και αξιολογούμαστε ως ικανοί και επιστημονικά και υπηρεσιακά επαρκείς, περίπτωση κατά την οποία και μόνο είναι νοητή η απονομή σε τέως Ειρηνοδίκες ταυτόσημων με τους Πρωτοδίκες καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, δηλαδή η πραγματική ενοποίηση του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης, που αυτονόητα συνεπάγεται την ίση μεταχείριση όλων των πρωτοβάθμιων δικαστών όχι μόνον ως προς τις υποχρεώσεις, αλλά και ως προς τα δικαιώματα (βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη), είτε όχι, περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται η διατήρησή μας ως υποκλάδου του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας πολιτικής δικαιοσύνης, με διοικητική αυτοτέλεια, σαφώς διακριτά καθήκοντα και αρμοδιότητες και διαφοροποιημένες αποδοχές σε σχέση με τον κλάδο των Πρωτοδικών. Με το παρόν νομοσχέδιο καίτοι προβλέπονται ταυτόσημα καθήκοντα, αρμοδιότητα και υποχρεώσεις ως προς το σύνολο των πρωτοβάθμιων δικαστών πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως προέλευσης, εντούτοις διατηρείται η διαφοροποίηση των τέως Ειρηνοδικών ως δικαστών του ενιαίου α΄ βαθμού, ενόψει του ότι, όσον αφορά στους εντασσόμενους στην Γενική Επετηρίδα, διαγράφεται αυθαίρετα η έως τώρα προϋπηρεσία τους ως δικαστών του α΄ βαθμού πολιτικής δικαιοσύνης, με συνέπεια αναλόγως του χρόνου εισέλευσης αυτών στη Γενική Επετηρίδα κατόπιν κρίσης και αξιολόγησης από το ΑΔΣ, να τοποθετούνται σε αυτήν συλλήβδην υπό τον νεότερο κατά σειρά αρχαιότητας Πρωτοδίκη, δηλαδή ακόμα και υπό τον σημερινό φοιτητή Νομικής Σχολής (!!!), όσον αφορά δε στους εντασσόμενους στην Ειδική Επετηρίδα, για τους οποίους ομοίως προβλέπεται επιμόρφωση και ανάθεση επί της ουσίας ταυτόσημων με τους ενταχθέντες στη ΓΕ καθηκόντων, αποκλείεται αυθαίρετα η ταυτόσημη βαθμολογική και, συνακόλουθα, μισθολογική εξέλιξη. Είναι σαφές ότι οι ρυθμίσεις αυτές, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα, δεν είναι αποδεκτές από το σύνολο των δικαστών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές, απορρέουσες από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και οδηγούν στην καταστρατήγηση κάθε έννοιας δικαίου.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:49 | ΙΚΑΝΟΣ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΡΟΑΚΤΕΟΣ

  Το παρόν νομοσχέδιο- ακόμη και στην αναλυτική αυτού έκθεση- προσβάλλει τους ειρηνοδίκες, θίγει την αξιοπρέπειά τους και ανατρέπει την μισθολογική και υπηρεσιακή τους κατάσταση. Είναι μια βίαια μεταρρύθμιση που αμφισβητείται ότι θα επιτελέσει τον σκοπό, για τον οποίο νομοθετείται.